รายวิชา ST435(48) การควบคุมคุณภาพทางสถิติ (STATUSTUCAK QYAKUTY CONTROL)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 บทนำ
  บทที่ 2 เทคนิคในการควบคุมคุณภาพ
  บทที่ 3 แผนภูมิควบคุมเชิงปริมาณ
  บทที่ 4 แผนภูมิควบคุมเชิงคุณภาพ
  บทที่ 5 เทคนิคการควบคุมคุณภาพอื่นๆ
  บทที่ 6 การสุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ
  บทที่ 7 การสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจรับสินค้าเชิงปริมาณ
  ตัวอย่างข้อสอบและเฉลย
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 บทนำ
  บทที่ 2 เทคนิคในการควบคุมคุณภาพ
  บทที่ 3 แผนภูมิควบคุมเชิงปริมาณ
  บทที่ 4 แผนภูมิควบคุมเชิงคุณภาพ
  บทที่ 5 เทคนิคการควบคุมคุณภาพอื่นๆ
  บทที่ 6 การสุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพ
  บทที่ 7 การสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจรับสินค้าเชิงปริมาณ
  ตัวอย่างข้อสอบและเฉลย
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม