รายวิชา ST103(43) สถิติเบื้องต้น (Introduction to Stotistics)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ
  บทที่ 2 : ความหมาย ประวัติและขอบข่าย
  บทที่ 3 : การเก็บรวบรวมข้อมูล...
  บทที่ 4 : การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
  บทที่ 5 : การวัดการกระจาย
  บทที่ 6 : ทฤษฎีความน่าจะเป็น
  บทที่ 7 : การแจกแจงความน่าจะเป็น
  บทที่ 8 : การแจกแจงของการสุ่มตัวอย่าง
  บทที่ 9 : การประมาณค่า
  บทที่ 10 : การทดสอบสมมุติฐาน
  บทที่ 11 : สหสัมพันธ์และการทดถอย
  บทที่ 12 : มาตราการวัด
  บทที่ 13 : การสุ่มตัวอย่างและการทดสอบ...
  บรรณานุกรม : Reference
  ภาคผนวก : Supplement
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ
  บทที่ 2 : ความหมาย ประวัติและขอบข่าย
  บทที่ 3 : การเก็บรวบรวมข้อมูล...
  บทที่ 4 : การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
  บทที่ 5 : การวัดการกระจาย
  บทที่ 6 : ทฤษฎีความน่าจะเป็น
  บทที่ 7 : การแจกแจงความน่าจะเป็น
  บทที่ 8 : การแจกแจงของการสุ่มตัวอย่าง
  บทที่ 9 : การประมาณค่า
  บทที่ 10 : การทดสอบสมมุติฐาน
  บทที่ 11 : สหสัมพันธ์และการทดถอย
  บทที่ 12 : มาตราการวัด
  บทที่ 13 : การสุ่มตัวอย่างและการทดสอบ...
  บรรณานุกรม : Reference
  ภาคผนวก : Supplement