รายวิชา ST439 หลักสถิติเพื่อการพยากรณ์ (Statistical Forecasting Methods (PR : ST 331))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทนำ การพยากรณ์อนุกรมเวลา
  บทที่ 1 : ปัจจัยการเลือกเทคนิคการพยากรณ์
  บทที่ 2 : เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ
  บทที่ 3 : เทคนิคทำให้เรียบ
  บทที่ 4 : Adptive Filtering
  บทที่ 5 : Box -Jenkings
  บทที่ 6 : Classical Time Series
  บทที่ 7 : วิธีการวิเคราะห์การถดถอย
  บทที่ 8 : การพยากรณ์เชิงเศรษฐมิติ
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทนำ การพยากรณ์อนุกรมเวลา
  บทที่ 1 : ปัจจัยการเลือกเทคนิคการพยากรณ์
  บทที่ 2 : เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ
  บทที่ 3 : เทคนิคทำให้เรียบ
  บทที่ 4 : Adptive Filtering
  บทที่ 5 : Box -Jenkings
  บทที่ 6 : Classical Time Series
  บทที่ 7 : วิธีการวิเคราะห์การถดถอย
  บทที่ 8 : การพยากรณ์เชิงเศรษฐมิติ
  บรรณานุกรม : Reference