รายวิชา ST206(H) สถิติธุรกิจ (Business Statistics)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1-4 : เนื้อหาบที่ 1 ถึง บทที่ 4
  บทที่ 5 : ความน่าจะเป็น
  บทที่ 5 : ความน่าจะเป็น...(ต่อ)
  บทที่ 6-1 : การแจกแจงความน่าจะเป็น (1)
  บทที่ 6-2 : การแจกแจงความน่าจะเป็น (2)
  บทที่ 7 : การแจกแจงขอฃตัวอย่างสุ่ม
  บทที่ 8 : การประมาณค่า
  บทที่ 9 : การทดสอบสมมุติฐาน
  บทที่ 10 : การแจกแจงแบบไคสแควร์และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
  บทที่ 10 : การแจกแจงแบบไคสแควร์และการวิเคราะห์ความแปรปรวน...(ต่อ)
  บทที่ 11 : การถดถอยเชิงเดี่ยวและสหสัมพันธ์
  บทที่ 11 : การถดถอยเชิงเดี่ยวและสหสัมพันธ์...(ต่อ)
  บทที่ 12 : ความถดถอยเชิงซ้อน
  บรรณานุกรม : Reference
  ตารางสถิติ
  ตัวอย่างข้อสอบ : Example
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1-4 : เนื้อหาบที่ 1 ถึง บทที่ 4
  บทที่ 5 : ความน่าจะเป็น
  บทที่ 5 : ความน่าจะเป็น...(ต่อ)
  บทที่ 6-1 : การแจกแจงความน่าจะเป็น (1)
  บทที่ 6-2 : การแจกแจงความน่าจะเป็น (2)
  บทที่ 7 : การแจกแจงขอฃตัวอย่างสุ่ม
  บทที่ 8 : การประมาณค่า
  บทที่ 9 : การทดสอบสมมุติฐาน
  บทที่ 10 : การแจกแจงแบบไคสแควร์และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
  บทที่ 10 : การแจกแจงแบบไคสแควร์และการวิเคราะห์ความแปรปรวน...(ต่อ)
  บทที่ 11 : การถดถอยเชิงเดี่ยวและสหสัมพันธ์
  บทที่ 11 : การถดถอยเชิงเดี่ยวและสหสัมพันธ์...(ต่อ)
  บทที่ 12 : ความถดถอยเชิงซ้อน
  บรรณานุกรม : Reference
  ตารางสถิติ
  ตัวอย่างข้อสอบ : Example