รายวิชา ST331(38) เนคนิคการวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression Analysis)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 วิธีดำเนินการวิจัยโดยอาศัยเชิงวิเคราะห์
  บทที่2 ความถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
  บทที่3 แบบจำลองเชิงเส้นรูปทั่วไป
  บทที่4 สหสัมพันธ์
  บทที่5 Nonnormal Error
  บทที่6 Heteroseedasticith
  บทที่7 Autoteorrclation
  บทที่8 Multiclinearlty
  บทที่9 ตัวแปรตามที่เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพหรือมีค่าจำกัด
  บทที่10 Error in Varlables
  บทที่11 ตัวแปรย้อนเวลา
  บทที่12 การทดสอบอำนาจพยากรณ์ของสมการประมาณค่า
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก1
  ภาคผนวก2
  ภาคผนวก3
  บทที่6 Heteroseedasticith
  บทที่7 Autoteorrclation
  บทที่8 Multiclinearlty
  บทที่9 ตัวแปรตามที่เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพหรือมีค่าจำกัด
  บทที่10 Error in Varlables
  บทที่11 ตัวแปรย้อนเวลา
  บทที่12 การทดสอบอำนาจพยากรณ์ของสมการประมาณค่า
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก1
  ภาคผนวก2
  ภาคผนวก3
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 วิธีดำเนินการวิจัยโดยอาศัยเชิงวิเคราะห์
  บทที่2 ความถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
  บทที่3 แบบจำลองเชิงเส้นรูปทั่วไป
  บทที่4 สหสัมพันธ์
  บทที่5 Nonnormal Error