รายวิชา ST437 การวิเคราะห์ทางสถิติของตัวแปรพหุ 1 (Multivariate Statistical Analysis 1 (PR : MA226,ST 331 และ ST 332))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทนำ
  บทที่ 1 : การอนุมานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย
  บทที่ 2 : การอนุมานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของประชากร
  บทที่ 3 : การวิเคราะห์ความแปรปรวนสำหรับการจำแนกทางเดียว
  บทที่ 4 : การวิเคราะห์ความแปรปรวนสำหรับการจำแนกแบบสองทาง
  บทที่ 5 : การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงสุ่ม
  บทที่ 6 : การวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญและการวิเคราะห์ปัจจัย
  บทที่ 7 : การวิเคราะห์การถดถอยของตัวแปรพหุ
  บรรณานุกรม : Reference
  ตารางสถิติ
  ภาคผนวก : Supplement (1)
  ภาคผนวก : Supplement (2)
  ภาคผนวก : Supplement (3)
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทนำ
  บทที่ 1 : การอนุมานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย
  บทที่ 2 : การอนุมานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของประชากร
  บทที่ 3 : การวิเคราะห์ความแปรปรวนสำหรับการจำแนกทางเดียว
  บทที่ 4 : การวิเคราะห์ความแปรปรวนสำหรับการจำแนกแบบสองทาง
  บทที่ 5 : การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงสุ่ม
  บทที่ 6 : การวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญและการวิเคราะห์ปัจจัย
  บทที่ 7 : การวิเคราะห์การถดถอยของตัวแปรพหุ
  บรรณานุกรม : Reference
  ตารางสถิติ
  ภาคผนวก : Supplement (1)
  ภาคผนวก : Supplement (2)
  ภาคผนวก : Supplement (3)