รายวิชา ST311 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1 (Probability Theory 1 (PR : ST 205 และ MA 112))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
  บทที่ 2 : ตัวแปรเชิงสุ่ม
  บทที่ 3 : ตัวแบบน่าจะเป็น
  บทที่ 4 : ตัวแปรเชิงสุ่มแบบทวิคูณ
  บทที่ 5 : การคาดหมายของตัวแปรเชิงสุ่ม
  หนังสืออ้างอิง
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
  บทที่ 2 : ตัวแปรเชิงสุ่ม
  บทที่ 3 : ตัวแบบน่าจะเป็น
  บทที่ 4 : ตัวแปรเชิงสุ่มแบบทวิคูณ
  บทที่ 5 : การคาดหมายของตัวแปรเชิงสุ่ม
  หนังสืออ้างอิง