รายวิชา ST332(H) คู่มือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนงานทดลอง (Introduction to Experimental Design)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 1
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 2
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 3
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 4
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 5
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 6
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 7
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 8
  เฉลยข้อสอบภาค 1/2517
  เฉลยข้อสอบกลางเทอมภาค 2/2517
  เฉลยข้อสอบภาค 2/2517
  เฉลยข้อสอบภาค 2/2518
  เฉลยข้อสอบภาค 1/2519
  เฉลยข้อสอบภาค 2/2519
  เฉลยข้อสอบกลางเทอมภาค 2/2519
  เฉลยข้อสอบภาคฤดูร้อน/2519
  เฉลยข้อสอบกลางเทอมภาค 1/2520(ครั้งที่ 1)
  เฉลยข้อสอบกลางเทอมภาค 1/2520(ครั้งที่ 2)
  เฉลยข้อสอบภาค1/2520
  เฉลยข้อสอบกลางเทอมภาค2/2520
  เฉลยข้อสอบภาค 2/2520
  เฉลยข้อสอบภาคฤดูร้อน/2520
  เฉลยข้อสอบภาค 1/2521
  เฉลยข้อสอบภาค 2/2521
  เฉลยข้อสอบกลางเทอมภาค 2/2521
  เฉลยข้อสอบภาคฤดูร้อน/2521
  เฉลยข้อสอบภาค 1/2522
  เฉลยข้อสอบภาค 2/2522
  เฉลยข้อสอบภาคฤดูร้อน/2522
  เฉลยข้อสอบภาค 1/2523
  เฉลยข้อสอบกลางเทอมภาค1/2523
  เฉลยข้อสอบภาค 2/2523
  เฉลยข้อสอบภาคฤดูร้อน/2523
  เฉลยข้อสอบภาค 2/2524
  เฉลยข้อสอบภาคฤดูร้อน/2524
  เฉลยข้อสอบภาค 1/2525
  เฉลยข้อสอบภาค 2/2525
  เฉลยข้อสอบภาคฤดูร้อน/2525
  เฉลยข้อสอบภาค 1/2526
  เฉลยข้อสอบภาค 1/2527
  เฉลยข้อสอบภาค 2/2527
  ตัวอย่างข้อสอบ ภาคซ่อม 1/2536
  ตัวอย่างข้อสอบ ภาคฤดูร้อน 1/2536
  ตัวอย่างข้อสอบ ภาคซ่อม 2/2536
  ตัวอย่างข้อสอบ ภาค 1/2537
  ตัวอย่างข้อสอบ ภาค 2/2537
  ตัวอย่างข้อสอบ ภาคซ่อม 2/2537
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 1
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 2
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 3
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 4
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 5
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 6
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 7
  เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 8
  เฉลยข้อสอบภาค 1/2517
  เฉลยข้อสอบกลางเทอมภาค 2/2517
  เฉลยข้อสอบภาค 2/2517
  เฉลยข้อสอบภาค 2/2518
  เฉลยข้อสอบภาค 1/2519
  เฉลยข้อสอบภาค 2/2519
  เฉลยข้อสอบกลางเทอมภาค 2/2519
  เฉลยข้อสอบภาคฤดูร้อน/2519
  เฉลยข้อสอบกลางเทอมภาค 1/2520(ครั้งที่ 1)
  เฉลยข้อสอบกลางเทอมภาค 1/2520(ครั้งที่ 2)
  เฉลยข้อสอบภาค1/2520
  เฉลยข้อสอบกลางเทอมภาค2/2520
  เฉลยข้อสอบภาค 2/2520
  เฉลยข้อสอบภาคฤดูร้อน/2520
  เฉลยข้อสอบภาค 1/2521
  เฉลยข้อสอบภาค 2/2521
  เฉลยข้อสอบกลางเทอมภาค 2/2521
  เฉลยข้อสอบภาคฤดูร้อน/2521
  เฉลยข้อสอบภาค 1/2522
  เฉลยข้อสอบภาค 2/2522
  เฉลยข้อสอบภาคฤดูร้อน/2522
  เฉลยข้อสอบภาค 1/2523
  เฉลยข้อสอบกลางเทอมภาค1/2523
  เฉลยข้อสอบภาค 2/2523
  เฉลยข้อสอบภาคฤดูร้อน/2523
  เฉลยข้อสอบภาค 2/2524
  เฉลยข้อสอบภาคฤดูร้อน/2524
  เฉลยข้อสอบภาค 1/2525
  เฉลยข้อสอบภาค 2/2525
  เฉลยข้อสอบภาคฤดูร้อน/2525
  เฉลยข้อสอบภาค 1/2526
  เฉลยข้อสอบภาค 1/2527
  เฉลยข้อสอบภาค 2/2527
  ตัวอย่างข้อสอบ ภาคซ่อม 1/2536
  ตัวอย่างข้อสอบ ภาคฤดูร้อน 1/2536
  ตัวอย่างข้อสอบ ภาคซ่อม 2/2536
  ตัวอย่างข้อสอบ ภาค 1/2537
  ตัวอย่างข้อสอบ ภาค 2/2537
  ตัวอย่างข้อสอบ ภาคซ่อม 2/2537