รายวิชา ST205 ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและบทประยุกต์ (Introduction to Probility and Its Applications)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ทฤษฎีของเขต
  บทที่ 2 : เทคนิคเกี่ยวกับการนับ
  บทที่ 3 : ความน่าจะเป็น
  บทที่ 3 : ความน่าจะเป็น...(ต่อ)
  บทที่ 4 : ตัวแปรเชิงสุ่ม
  บทที่ 4 : ตัวแปรเชิงสุ่ม...(ต่อ)
  บทที่ 5 : บทประยุกต์ (ทฤษฎีการตัดสินใจ)
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ทฤษฎีของเขต
  บทที่ 2 : เทคนิคเกี่ยวกับการนับ
  บทที่ 3 : ความน่าจะเป็น
  บทที่ 3 : ความน่าจะเป็น...(ต่อ)
  บทที่ 4 : ตัวแปรเชิงสุ่ม
  บทที่ 4 : ตัวแปรเชิงสุ่ม...(ต่อ)
  บทที่ 5 : บทประยุกต์ (ทฤษฎีการตัดสินใจ)
  บรรณานุกรม : Reference