รายวิชา ST208 สถิติจิตวิทยา (Psychological Statisics (PR : ST208))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ความหมาย ขอบข่ายและการใช้ประโยชน์สถิติ
  บทที่ 2 : ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
  บทที่ 3 : ตัวแปรเชิงสุ่มและการแจกแจงน่าจะเป็น
  บทที่ 4 : ประชากร ตัวอย่าง และการแจกแจงของสถิติ
  บทที่ 5 การประมาณค่าทางสถิติ
  บทที่ 6 :การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ
  บทที่ 6 : การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ...(ต่อ)
  บทที่ 7 : การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์...
  บทที่ 7 : การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์...(ต่อ)
  บทที่ 8 : สถิติไร้พารามิเตอร์
  บทที่ 9 : การวิเคราะห์เกี่ยวกับการถดถอย
  บทที่10 : การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
  บทที่10 : การวิเคราะห์สหสัมพันธ์...(ต่อ)
  บทที่11 : แบบแผนการสุ่มตัวอย่าง
  บรรณานุกรม
  ตารางสถิติ
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ความหมาย ขอบข่ายและการใช้ประโยชน์สถิติ
  บทที่ 2 : ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
  บทที่ 3 : ตัวแปรเชิงสุ่มและการแจกแจงน่าจะเป็น
  บทที่ 4 : ประชากร ตัวอย่าง และการแจกแจงของสถิติ
  บทที่ 5 การประมาณค่าทางสถิติ
  บทที่ 6 :การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ
  บทที่ 6 : การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ...(ต่อ)
  บทที่ 7 : การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์...
  บทที่ 7 : การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์...(ต่อ)
  บทที่ 8 : สถิติไร้พารามิเตอร์
  บทที่ 9 : การวิเคราะห์เกี่ยวกับการถดถอย
  บทที่10 : การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
  บทที่10 : การวิเคราะห์สหสัมพันธ์...(ต่อ)
  บทที่11 : แบบแผนการสุ่มตัวอย่าง
  บรรณานุกรม
  ตารางสถิติ