รายวิชา ST206 สถิติธุรกิจ (Business Statistics (PR : ST203))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : การจัดเก็บข้อมูล
  บทที่ 3 : การวัแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
  บทที่ 4 : การวัดการกระจาย
  บทที่ 5 : ความน่าจะเป็น
  บทที่ 6 : การแจกแจงความน่าจะเป็น
  บทที่ 7 : การแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม
  บทที่ 8 : การประมาณค่า
  บทที่ 9 : การทอสอบสมมุติฐาน
  บทที่ 10 : การแจกแจงแบบไคสแควร์...
  บทที่ 11 : การถดถอยเชิงเดี่ยวและสหสัมพันธ์
  บทที่ 12 : ความถดถอยเชิงซ้อน
  บรรณานุกรม : Reference
  ตารางสถิติ
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : การจัดเก็บข้อมูล
  บทที่ 3 : การวัแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
  บทที่ 4 : การวัดการกระจาย
  บทที่ 5 : ความน่าจะเป็น
  บทที่ 6 : การแจกแจงความน่าจะเป็น
  บทที่ 7 : การแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม
  บทที่ 8 : การประมาณค่า
  บทที่ 9 : การทอสอบสมมุติฐาน
  บทที่ 10 : การแจกแจงแบบไคสแควร์...
  บทที่ 11 : การถดถอยเชิงเดี่ยวและสหสัมพันธ์
  บทที่ 12 : ความถดถอยเชิงซ้อน
  บรรณานุกรม : Reference
  ตารางสถิติ