รายวิชา ST312 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2 (Probability Theory 2 (PR : ST 311 และ ST 213))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทนำ :Introduction
  บทที่ 1 : ทฤษฎีความน่าจะเป็น
  บทที่ 2 : ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข
  บทที่ 3 : ความคาดหวังทางคณิตศาสรตร์ของตัวแปรเชิงสุ่ม
  บทที่ 4 : การแจกแจง
  บทที่ 5 : การรวมของตัวแปรเชิงสุ่ม
  หนังสืออ้างอิง : Reference
  ตารางสถิติ
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทนำ :Introduction
  บทที่ 1 : ทฤษฎีความน่าจะเป็น
  บทที่ 2 : ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข
  บทที่ 3 : ความคาดหวังทางคณิตศาสรตร์ของตัวแปรเชิงสุ่ม
  บทที่ 4 : การแจกแจง
  บทที่ 5 : การรวมของตัวแปรเชิงสุ่ม
  หนังสืออ้างอิง : Reference
  ตารางสถิติ