รายวิชา ST213 หลักคณิตศาสตร์สำหรับสถิติ (Mathematical for Statistics (PR : MA213))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : พีชคณิตของเมตริกซ์
  บทที่ 2 : ระบบสมการเชิงเส้น
  บทที่ 3 : ดีเทอร์มิแนนต์
  บทที่ 4 : Vector Space
  บทที่ 5 : ค่าที่บ่งบอกจำนวนเวคเตอร์อิสระ...
  บทที่ 6 : อินทรเกรชั่น อนุพันธ์และบทประยุกต์
  ภาคผนวก 1 Field
  ภาคผนวก 2
  คำศัพท์ : Vocabulary
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : พีชคณิตของเมตริกซ์
  บทที่ 2 : ระบบสมการเชิงเส้น
  บทที่ 3 : ดีเทอร์มิแนนต์
  บทที่ 4 : Vector Space
  บทที่ 5 : ค่าที่บ่งบอกจำนวนเวคเตอร์อิสระ...
  บทที่ 6 : อินทรเกรชั่น อนุพันธ์และบทประยุกต์
  ภาคผนวก 1 Field
  ภาคผนวก 2
  คำศัพท์ : Vocabulary
  บรรณานุกรม : Reference