รายวิชา ST436(H) การวิจัยเบื้องต้น (Introduction to Research Method)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทนำ
  บทที่ 1 : ระบบ spss/pc
  บทที่ 2-1 : รูปแบบของคำสั่ง ในโปรแกรม spss/pc
  บทที่ 2-2 : รูปแบบของคำสั่ง ในโปรแกรม spss/pc...(ต่อ 1)
  บทที่ 2-3 : รูปแบบของคำสั่ง ในโปรแกรม spss/pc...(ต่อ 2)
  บทที่ 2-4 : รูปแบบของคำสั่ง ในโปรแกรม spss/pc...(ต่อ 3)
  บทที่ 2-5 : รูปแบบของคำสั่ง ในโปรแกรม spss/pc...(ต่อ 4)
  บทที่ 2-6 : รูปแบบของคำสั่ง ในโปรแกรม spss/pc...(ต่อ 5)
  บทที่ 2-7 : รูปแบบของคำสั่ง ในโปรแกรม spss/pc...(ต่อ 6)
  บทที่ 2-8 : รูปแบบของคำสั่ง ในโปรแกรม spss/pc...(ต่อ 7)
  บทที่ 2-9 : รูปแบบของคำสั่ง ในโปรแกรม spss/pc...(ต่อ 8)
  บทที่ 3-1 : ตัวอย่างการใช้คำสั่งต่าง ๆ ในโปรแกรม spss/pc
  บทที่ 3-2 : ตัวอย่างการใช้คำสั่งต่าง ๆ ในโปรแกรม spss/pc...(ต่อ)
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทนำ
  บทที่ 1 : ระบบ spss/pc
  บทที่ 2-1 : รูปแบบของคำสั่ง ในโปรแกรม spss/pc
  บทที่ 2-2 : รูปแบบของคำสั่ง ในโปรแกรม spss/pc...(ต่อ 1)
  บทที่ 2-3 : รูปแบบของคำสั่ง ในโปรแกรม spss/pc...(ต่อ 2)
  บทที่ 2-4 : รูปแบบของคำสั่ง ในโปรแกรม spss/pc...(ต่อ 3)
  บทที่ 2-5 : รูปแบบของคำสั่ง ในโปรแกรม spss/pc...(ต่อ 4)
  บทที่ 2-6 : รูปแบบของคำสั่ง ในโปรแกรม spss/pc...(ต่อ 5)
  บทที่ 2-7 : รูปแบบของคำสั่ง ในโปรแกรม spss/pc...(ต่อ 6)
  บทที่ 2-8 : รูปแบบของคำสั่ง ในโปรแกรม spss/pc...(ต่อ 7)
  บทที่ 2-9 : รูปแบบของคำสั่ง ในโปรแกรม spss/pc...(ต่อ 8)
  บทที่ 3-1 : ตัวอย่างการใช้คำสั่งต่าง ๆ ในโปรแกรม spss/pc
  บทที่ 3-2 : ตัวอย่างการใช้คำสั่งต่าง ๆ ในโปรแกรม spss/pc...(ต่อ)
  บรรณานุกรม : Reference