รหัสวิชา รายละเอียด
 
  TH101(41)
อ่านกันเถอะ...
ลักษณะภาษาไทย - หน่วย
(Structure of Thai)
-
  TH101(41)
อ่านกันเถอะ...
ลักษณะภาษาไทย - หน่วย
(Structure of Thai)
-
  TH101(42)
อ่านกันเถอะ...
ลักษณะและการใช้ภาษาไทย 3 หน่วย
(Structure of Thai and Its Usage)
ศึกษาลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ทั้งระบบเสียง ระบบคำและระบบประโยค ตลอดจนการใช้ราชาศัพท์และสำนวนไทย เพื่อนำไปใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียน
  TH101(42)
อ่านกันเถอะ...
ลักษณะและการใช้ภาษาไทย 3 หน่วย
(Structure of Thai and Its Usage)
ศึกษาลักษณะทั่วไปและลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ทั้งระบบเสียง ระบบคำและระบบประโยค ตลอดจนการใช้ราชาศัพท์และสำนวนไทย เพื่อนำไปใช้เป็นความรู้พื้นฐานในการฟัง พูด อ่านและเขียน
  TH101(H)54
อ่านกันเถอะ...
ลักษณะและการใช้ภาษาไทย 3 หน่วย
(STRUCTURE OF THAI AND ITS USAGE)
  TH101(H)54
อ่านกันเถอะ...
ลักษณะและการใช้ภาษาไทย 3 หน่วย
(STRUCTURE OF THAI AND ITS USAGE)
  TH101(S)
อ่านกันเถอะ...
ลักษณะและการใช้ภาษาไทย (จดหมายถึงแดงต้อย) - หน่วย
(Structure of Thai and its Usage)
-
  TH101(S)
อ่านกันเถอะ...
ลักษณะและการใช้ภาษาไทย (จดหมายถึงแดงต้อย) - หน่วย
(Structure of Thai and its Usage)
-
  TH102
อ่านกันเถอะ...
ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย 3 หน่วย
(Introduction to Thai Literature)
ศึกษาวรรณคดีแนวศิลป์ ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณคดีไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน การแบ่งประเภทและลักษณะของวรรณคดีไทยและศัพท์ที่ใช้ในทางวรรณคดี
  TH102
อ่านกันเถอะ...
ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย 3 หน่วย
(Introduction to Thai Literature)
ศึกษาวรรณคดีแนวศิลป์ ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณคดีไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน การแบ่งประเภทและลักษณะของวรรณคดีไทยและศัพท์ที่ใช้ในทางวรรณคดี
  TH102(S)(42)
อ่านกันเถอะ...
ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย (ลิลิตพระลอ) - หน่วย
(Introduction to Thai Literature)
-
  TH102(S)(42)
อ่านกันเถอะ...
ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย (ลิลิตพระลอ) - หน่วย
(Introduction to Thai Literature)
-
  TH102(S)(43)
อ่านกันเถอะ...
ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย (หลักศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่1) - หน่วย
(Introduction to Thai Literature)
-
  TH102(S)(43)
อ่านกันเถอะ...
ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย (หลักศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่1) - หน่วย
(Introduction to Thai Literature)
-
  TH103
อ่านกันเถอะ...
การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน 3 หน่วย
(PREPARING FOR SPEECH AND WRITING)
กระบวนวิชา TH 103 การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียนเล่มนี้ ได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลายตอน เนื่องจากปรับเปลี่ยนผู้สอนหรือผู้เรียบเรียงรายวิชานี้ มีบางตอนที่เห็นว่ามีเนื้อหาดีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องปรับปรุง คือตั้งแต่ บทที่ 1-3 ส่วนบทที่ 4 จนถึงบทที่ 11 มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ เพื่อให้มีความทันสมัยและมีสารัตถะหรือมีคุณค่าแก่ผู้ศึกษาวิชา TH 103 นี้ อย่างน้อยช่วยให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจในการเตรียมเพื่อการพูด และการเขียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  TH103
อ่านกันเถอะ...
การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน 3 หน่วย
(PREPARING FOR SPEECH AND WRITING)
กระบวนวิชา TH 103 การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียนเล่มนี้ ได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลายตอน เนื่องจากปรับเปลี่ยนผู้สอนหรือผู้เรียบเรียงรายวิชานี้ มีบางตอนที่เห็นว่ามีเนื้อหาดีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องปรับปรุง คือตั้งแต่ บทที่ 1-3 ส่วนบทที่ 4 จนถึงบทที่ 11 มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ เพื่อให้มีความทันสมัยและมีสารัตถะหรือมีคุณค่าแก่ผู้ศึกษาวิชา TH 103 นี้ อย่างน้อยช่วยให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ และความเข้าใจในการเตรียมเพื่อการพูด และการเขียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  TH104
อ่านกันเถอะ...
ความรู้ทั่วไปทางภาษาและวรรณคดีไทย 3 หน่วย
(Introduction to Thai Language and Thai Liteture)
ศึกษาอย่างกว้างๆเกี่ยวกับลักษณะภาษาไทย การใช้ภาษาไทยและลักษณะวรรณคดีไทย
  TH104
อ่านกันเถอะ...
ความรู้ทั่วไปทางภาษาและวรรณคดีไทย 3 หน่วย
(Introduction to Thai Language and Thai Liteture)
ศึกษาอย่างกว้างๆเกี่ยวกับลักษณะภาษาไทย การใช้ภาษาไทยและลักษณะวรรณคดีไทย
  TH104(H)
อ่านกันเถอะ...
ความรู้ทั่วไปทางภาษาและวรรณกรรมไทย - หน่วย
(General Knowledge of the Thai Language)
-
  TH104(H)
อ่านกันเถอะ...
ความรู้ทั่วไปทางภาษาและวรรณกรรมไทย - หน่วย
(General Knowledge of the Thai Language)
-
  TH231
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีสุโขทัย 3 หน่วย
(Thai Literature of the Sukhothai Period)
ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในอาณาจักรสุโขทัยลัอาณาจักรใกล้เคียงลักษณะของวรรณคดีสุโขทัยและวรรณคดีนอกอาณาจักรสุโขทัยในสมัยเดียวกัน ผู้แต่งคุณค่า อิทธิพลของวรรณคดีในสมัยนี้มีต่อวรรณคดีในสมัยหลัง และที่มีต่อสังคมไทย
  TH231
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีสุโขทัย 3 หน่วย
(Thai Literature of the Sukhothai Period)
ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในอาณาจักรสุโขทัยลัอาณาจักรใกล้เคียงลักษณะของวรรณคดีสุโขทัยและวรรณคดีนอกอาณาจักรสุโขทัยในสมัยเดียวกัน ผู้แต่งคุณค่า อิทธิพลของวรรณคดีในสมัยนี้มีต่อวรรณคดีในสมัยหลัง และที่มีต่อสังคมไทย
  TH231(41)
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีสุโขทัย 3 หน่วย
(Thai Literature of the Sukhothai Period)
ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในอาณาจักรสุโขทัยลัอาณาจักรใกล้เคียงลักษณะของวรรณคดีสุโขทัยและวรรณคดีนอกอาณาจักรสุโขทัยในสมัยเดียวกัน ผู้แต่งคุณค่า อิทธิพลของวรรณคดีในสมัยนี้มีต่อวรรณคดีในสมัยหลัง และที่มีต่อสังคมไทย
  TH231(41)
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีสุโขทัย 3 หน่วย
(Thai Literature of the Sukhothai Period)
ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในอาณาจักรสุโขทัยลัอาณาจักรใกล้เคียงลักษณะของวรรณคดีสุโขทัยและวรรณคดีนอกอาณาจักรสุโขทัยในสมัยเดียวกัน ผู้แต่งคุณค่า อิทธิพลของวรรณคดีในสมัยนี้มีต่อวรรณคดีในสมัยหลัง และที่มีต่อสังคมไทย
  TH231(49)
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีสุโขทัย 3 หน่วย
(Thai Literature of the Sukhothai Period)
-
  TH231(49)
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีสุโขทัย 3 หน่วย
(Thai Literature of the Sukhothai Period)
-
  TH232
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมอยุธยา 3 หน่วย
(Literary Works of the Ayuddhaya Period)
ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ลักษณะทั่วไป ผู้แต่ง คุณค่า แนวนิยมในการแต่งอิทธิพลของสังคมที่มีต่อวรรณคดีในสมัยอยุธยา (พ.ศ. 1893-2310) และอิทธิพลของวรรณคดีในสมัยนี้ที่มีต่อวรรณคดีในสมัยหลัง
  TH232
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมอยุธยา 3 หน่วย
(Literary Works of the Ayuddhaya Period)
ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ลักษณะทั่วไป ผู้แต่ง คุณค่า แนวนิยมในการแต่งอิทธิพลของสังคมที่มีต่อวรรณคดีในสมัยอยุธยา (พ.ศ. 1893-2310) และอิทธิพลของวรรณคดีในสมัยนี้ที่มีต่อวรรณคดีในสมัยหลัง
  TH232(26)
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมอยุธยา - หน่วย
(The Ayuddhaya Period)
-
  TH232(26)
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมอยุธยา - หน่วย
(The Ayuddhaya Period)
-
  TH243
อ่านกันเถอะ...
ความรู้ทั่วไปในการเขียน 3 หน่วย
(Introduction to Writing)
ศึกษาการใช้ถ้อยคำ ประโยค อนุเฉท หลักเกณฑ์และรูปแบบในการเขียนข้อความประเภทต่างๆ
  TH243
อ่านกันเถอะ...
ความรู้ทั่วไปในการเขียน 3 หน่วย
(Introduction to Writing)
ศึกษาการใช้ถ้อยคำ ประโยค อนุเฉท หลักเกณฑ์และรูปแบบในการเขียนข้อความประเภทต่างๆ
  TH243(47)
อ่านกันเถอะ...
การเขียน 3 หน่วย
(Writing)
-
  TH243(47)
อ่านกันเถอะ...
การเขียน 3 หน่วย
(Writing)
-
  TH244
อ่านกันเถอะ...
การพัฒนาทักษะการเขียน 3 หน่วย
(Practice for Developting Writing Skills)
การพัฒนาทักษะการเขียน (Practice for Developing Writing Skills) ที่จัดทำขึ้นนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อแนะแนวทางการเขียนและการฝึกปฏิบัติเขียนแก่นักศึกษา ดังนั้นเนื้อหาของตำราวิชานี้ จึงประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการเขียนทั้งที่เป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป พร้อมทั้งตัวอย่างประกอบที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ศึกษาเป็นแนวทางสำหรับการฝึกเขียน
  TH244
อ่านกันเถอะ...
การพัฒนาทักษะการเขียน 3 หน่วย
(Practice for Developting Writing Skills)
การพัฒนาทักษะการเขียน (Practice for Developing Writing Skills) ที่จัดทำขึ้นนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อแนะแนวทางการเขียนและการฝึกปฏิบัติเขียนแก่นักศึกษา ดังนั้นเนื้อหาของตำราวิชานี้ จึงประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการเขียนทั้งที่เป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป พร้อมทั้งตัวอย่างประกอบที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ศึกษาเป็นแนวทางสำหรับการฝึกเขียน
  TH245
อ่านกันเถอะ...
วิวัฒนาการหนังสือแบบเรียนภาษาไทย 3 หน่วย
(Developtment of Thai Textbooks)
ศึกษาวิวัฒนาการของหนังสือแบบเรียนภาษาไทย ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันตลอดจนวิเคราะห์รูปแบบ ลักษณะภาษา คำ ประโยค ความหมาย และเนื้อหาหนังสือแบบเรียนภาษาไทย
  TH245
อ่านกันเถอะ...
วิวัฒนาการหนังสือแบบเรียนภาษาไทย 3 หน่วย
(Developtment of Thai Textbooks)
ศึกษาวิวัฒนาการของหนังสือแบบเรียนภาษาไทย ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันตลอดจนวิเคราะห์รูปแบบ ลักษณะภาษา คำ ประโยค ความหมาย และเนื้อหาหนังสือแบบเรียนภาษาไทย
  TH245(50)
อ่านกันเถอะ...
วิวัฒนาการหนังสือแบบเรียนวิชาภาษาไทย 3 หน่วย
(development of thai text bookks)
วิวัฒนาการหนังสือแบบเรียนวิชาภาษาไทย
  TH245(50)
อ่านกันเถอะ...
วิวัฒนาการหนังสือแบบเรียนวิชาภาษาไทย 3 หน่วย
(development of thai text bookks)
วิวัฒนาการหนังสือแบบเรียนวิชาภาษาไทย
  TH245(H)
อ่านกันเถอะ...
วิวัฒนาการหนังสือแบบเรียนวิชาภาษาไทย - หน่วย
(Development of Thai Text Books)
-
  TH245(H)
อ่านกันเถอะ...
วิวัฒนาการหนังสือแบบเรียนวิชาภาษาไทย - หน่วย
(Development of Thai Text Books)
-
  TH246
อ่านกันเถอะ...
ปัญหาการใช้ภาษาไทย 3 หน่วย
(Problems in Thai Usage)
วิเคราะห์ลักษณะและสาเหตุหารใช้ภาษาที่เป็นอุปสรรคต่อการสื่อความหมายพร้อมทั้งศึกษาวิธีแก้ไข
  TH246
อ่านกันเถอะ...
ปัญหาการใช้ภาษาไทย 3 หน่วย
(Problems in Thai Usage)
วิเคราะห์ลักษณะและสาเหตุหารใช้ภาษาที่เป็นอุปสรรคต่อการสื่อความหมายพร้อมทั้งศึกษาวิธีแก้ไข
  TH246(47)
อ่านกันเถอะ...
ปัญหาการใช้ภาษาไทย 3 หน่วย
(Problems in Thai Usage)
-
  TH246(47)
อ่านกันเถอะ...
ปัญหาการใช้ภาษาไทย 3 หน่วย
(Problems in Thai Usage)
-
  TH246(51)
อ่านกันเถอะ...
ปัญหาการใช้ภาษาไทย 3 หน่วย
(PROBLEMS IN THAI USAGE)
ศึกษา การใช้ภาษาไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
  TH246(51)
อ่านกันเถอะ...
ปัญหาการใช้ภาษาไทย 3 หน่วย
(PROBLEMS IN THAI USAGE)
ศึกษา การใช้ภาษาไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
  TH254
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมศาสนา 3 หน่วย
(Religious Literature)
ศึกษาลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ศาสนาฮินดู ศาสนาชิน วิวัฒนาการของวรรณกรรมศาสนาในสมัยต่างๆ ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันและอิทธิพลที่ศาสนามีต่อวรรณกรรมไทย
  TH254
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมศาสนา 3 หน่วย
(Religious Literature)
ศึกษาลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ศาสนาฮินดู ศาสนาชิน วิวัฒนาการของวรรณกรรมศาสนาในสมัยต่างๆ ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันและอิทธิพลที่ศาสนามีต่อวรรณกรรมไทย
  TH254(47)
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมศาสนา 3 หน่วย
(Religious Literature)
-
  TH254(47)
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมศาสนา 3 หน่วย
(Religious Literature)
-
  TH256
อ่านกันเถอะ...
ร้อยกรอง 3 หน่วย
(Thai Poetry)
ศึกษาความเป็นมา คุณค่า และประเภทต่างๆ ของร้อยกรอง เน้นลักษณะบังคับ ลีลาและความงาม ตลอดจนการฝึกฝนแต่งร้อยกรอง
  TH256
อ่านกันเถอะ...
ร้อยกรอง 3 หน่วย
(Thai Poetry)
ศึกษาความเป็นมา คุณค่า และประเภทต่างๆ ของร้อยกรอง เน้นลักษณะบังคับ ลีลาและความงาม ตลอดจนการฝึกฝนแต่งร้อยกรอง
  TH323
อ่านกันเถอะ...
ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 3 หน่วย
(Influences of Pail and Sanskrit on Thai)
ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะภาษาบาลีสันสกฤตกับภาษาไทย ลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างคำบาลีกับคำสันกฤต และคำบาลีสันสกฤตที่นำมาใช้ในภาษาไทย
  TH323
อ่านกันเถอะ...
ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย 3 หน่วย
(Influences of Pail and Sanskrit on Thai)
ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะภาษาบาลีสันสกฤตกับภาษาไทย ลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างคำบาลีกับคำสันกฤต และคำบาลีสันสกฤตที่นำมาใช้ในภาษาไทย
  TH331
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 3 หน่วย
(Thai Literature of the Bangkok Period 1)
ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์และสังคมที่อิทธิพลต่อวรรณคดีสมัยนี้ ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่ธนบุรีจนถึงรัชกาลที่ 4
  TH331
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 3 หน่วย
(Thai Literature of the Bangkok Period 1)
ศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์และสังคมที่อิทธิพลต่อวรรณคดีสมัยนี้ ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณคดีไทยตั้งแต่ธนบุรีจนถึงรัชกาลที่ 4
  TH331(S)
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น - หน่วย
(Thai Literature of The Bangkok Period I)
-
  TH331(S)
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น - หน่วย
(Thai Literature of The Bangkok Period I)
-
  TH332
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ระยะที่ 2 3 หน่วย
(Thai Literature of the Bangkok Period 2)
ศึกษาลักษณะทั่วไป ความเป็นมา แนวการเขียน และรูปแบบของวรรณคดีในยุครัชกาลที่5-รัชกาลที่7 ตลอดจนเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ และสังคมที่มีอิทธิพลต่อวรรณคดี
  TH332
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ระยะที่ 2 3 หน่วย
(Thai Literature of the Bangkok Period 2)
ศึกษาลักษณะทั่วไป ความเป็นมา แนวการเขียน และรูปแบบของวรรณคดีในยุครัชกาลที่5-รัชกาลที่7 ตลอดจนเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ และสังคมที่มีอิทธิพลต่อวรรณคดี
  TH333
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมนิราศ 3 หน่วย
(Niras)
ศึกษาความเป็นมา รูปแบบของวรรณกรรมประเภทนิราศ ท่วทำนอง และกลวิธีแต่งสุนทรียภาพ และวิวัฒนาการ ศึกษาอิทธิพลของนิราศสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่มีต่อสมัยหลัง เลือกศึกษานิราศบางเรื่องโดยละเอียด
  TH333
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมนิราศ 3 หน่วย
(Niras)
ศึกษาความเป็นมา รูปแบบของวรรณกรรมประเภทนิราศ ท่วทำนอง และกลวิธีแต่งสุนทรียภาพ และวิวัฒนาการ ศึกษาอิทธิพลของนิราศสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่มีต่อสมัยหลัง เลือกศึกษานิราศบางเรื่องโดยละเอียด
  TH336
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมการแสดง 3 หน่วย
(Performance Literature)
ศึกษาวรรณกรรมการแสดงประเภทต่างๆ ของไทยในด้านความมุ่งหมาย รูปแบบลักษณะเฉพาะ และวิวัฒนาการ
  TH336
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมการแสดง 3 หน่วย
(Performance Literature)
ศึกษาวรรณกรรมการแสดงประเภทต่างๆ ของไทยในด้านความมุ่งหมาย รูปแบบลักษณะเฉพาะ และวิวัฒนาการ
  TH339
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมประเภทสารคดี 3 หน่วย
(Non- Fiction)
ศึกษาวรรณกรรมประเภทสารคดีในด้านลักษณะเฉพาะ รูปแบบ กลวิธีการแต่งและวิวัฒนาการ เช่น พงศาวดาร พระราชหัตถเลขา และจดหมายเหตุ ความเรียงเชิงอธิบาย สารคดีท่องเที่ยว สารคดีชีวประวัติ ฯลฯ เลือกศึกษาสารคดี บางเรื่องโดยละเอียด
  TH339
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมประเภทสารคดี 3 หน่วย
(Non- Fiction)
ศึกษาวรรณกรรมประเภทสารคดีในด้านลักษณะเฉพาะ รูปแบบ กลวิธีการแต่งและวิวัฒนาการ เช่น พงศาวดาร พระราชหัตถเลขา และจดหมายเหตุ ความเรียงเชิงอธิบาย สารคดีท่องเที่ยว สารคดีชีวประวัติ ฯลฯ เลือกศึกษาสารคดี บางเรื่องโดยละเอียด
  TH343(H)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย - หน่วย
(Influences of Some Foreign Languages on The Thai Language)
-
  TH343(H)
อ่านกันเถอะ...
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย - หน่วย
(Influences of Some Foreign Languages on The Thai Language)
-
  TH343(H)54
อ่านกันเถอะ...
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3 หน่วย
(Influences of Foreign Languages on thai)
  TH343(H)54
อ่านกันเถอะ...
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3 หน่วย
(Influences of Foreign Languages on thai)
  TH345
อ่านกันเถอะ...
ศิลปะและกลวิธีการเขียน 3 หน่วย
(Art and Techniques of Writing)
ศึกษาศิลปะการใช้ภาษา การใช้คำ สำนวนโวหาร การเรียบเรียงประโยค ย่อหน้า การยกตัวอย่าง การอ้างอิงและการคัดข้อความจากที่อื่น ฝึกฝนการเขียนคำจำกัดความ การเขียนเสริม การเขียนชี้แจงเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจรายละเอียด การเขียนแย้ง และการเขียนโน้มน้าวใจ
  TH345
อ่านกันเถอะ...
ศิลปะและกลวิธีการเขียน 3 หน่วย
(Art and Techniques of Writing)
ศึกษาศิลปะการใช้ภาษา การใช้คำ สำนวนโวหาร การเรียบเรียงประโยค ย่อหน้า การยกตัวอย่าง การอ้างอิงและการคัดข้อความจากที่อื่น ฝึกฝนการเขียนคำจำกัดความ การเขียนเสริม การเขียนชี้แจงเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจรายละเอียด การเขียนแย้ง และการเขียนโน้มน้าวใจ
  TH347
อ่านกันเถอะ...
การอ่านเพื่อการวิเคราะห์ 3 หน่วย
(Advanced Reading for Analysis)
ฝึกฝนทักษะในการอ่านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้อ่านวรรณกรรมทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง เพื่อให้สามารถแยกประเภท รูปแบบ กลวิธี ท่วงทำนองแต่งตลอดจนสามารถวิเคราะห์วรรณกรรมได้
  TH347
อ่านกันเถอะ...
การอ่านเพื่อการวิเคราะห์ 3 หน่วย
(Advanced Reading for Analysis)
ฝึกฝนทักษะในการอ่านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้อ่านวรรณกรรมทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง เพื่อให้สามารถแยกประเภท รูปแบบ กลวิธี ท่วงทำนองแต่งตลอดจนสามารถวิเคราะห์วรรณกรรมได้
  TH347(51)
อ่านกันเถอะ...
การอ่านเพื่อการวิเคราะห์ 3 หน่วย
(Advanced Reading for Anoalysis)
ศึกษา การอ่าน คำจำกัดความ ประเภทวรรณกรรม
  TH347(51)
อ่านกันเถอะ...
การอ่านเพื่อการวิเคราะห์ 3 หน่วย
(Advanced Reading for Anoalysis)
ศึกษา การอ่าน คำจำกัดความ ประเภทวรรณกรรม
  TH348
อ่านกันเถอะ...
การเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็ก 3 หน่วย
(Writing of Literature for Children)
ศึกษาความเป็นมาของหนังสือเด็ก ถ้อยคำภาษาที่เหมาะกับวัยและศักยภาพของเด็กความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยา การเรียนรู้และพัฒนาการด้านการใช้ภาษาของเด็กหลักเกณฑ์การเขียนวรรณกรรรมสำหรับเด็ก ฝึกฝนการเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็กทั้งร้อยแก้วร้อยกรอง เช่นนิทานภาพ บทเพลง นิทานพื้นบ้าน เรื่องเหนือวิสัย เรื่องขบขัน นิทานสัตว์ เรื่องจริง เรื่องผจญภัย เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และเรื่องชีวประวัติ
  TH348
อ่านกันเถอะ...
การเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็ก 3 หน่วย
(Writing of Literature for Children)
ศึกษาความเป็นมาของหนังสือเด็ก ถ้อยคำภาษาที่เหมาะกับวัยและศักยภาพของเด็กความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยา การเรียนรู้และพัฒนาการด้านการใช้ภาษาของเด็กหลักเกณฑ์การเขียนวรรณกรรรมสำหรับเด็ก ฝึกฝนการเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็กทั้งร้อยแก้วร้อยกรอง เช่นนิทานภาพ บทเพลง นิทานพื้นบ้าน เรื่องเหนือวิสัย เรื่องขบขัน นิทานสัตว์ เรื่องจริง เรื่องผจญภัย เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และเรื่องชีวประวัติ
  TH348(S)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็ก(ร้อยกรองสำหรับเด็ก) - หน่วย
(Writing of Literature for Children)
-
  TH348(S)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนวรรณกรรมสำหรับเด็ก(ร้อยกรองสำหรับเด็ก) - หน่วย
(Writing of Literature for Children)
-
  TH351
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมเจ้าพระยาพระคลัง(หน) 3 หน่วย
(Literary Works of Chao Pharya Khlang(Hon))
ศึกษาประวัติและวิเคราะห์วรรณกรรมของเจ้าพระยาพระคลัง(หน) ในด้านลักษณะเฉพาะรูปแบบ กลวิธีแต่ง เนื้อหาและคุณค่า ตลอดจนอิทธิพลที่ได้รับจากและมีต่อวรรณกรรมอื่น
  TH351
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมเจ้าพระยาพระคลัง(หน) 3 หน่วย
(Literary Works of Chao Pharya Khlang(Hon))
ศึกษาประวัติและวิเคราะห์วรรณกรรมของเจ้าพระยาพระคลัง(หน) ในด้านลักษณะเฉพาะรูปแบบ กลวิธีแต่ง เนื้อหาและคุณค่า ตลอดจนอิทธิพลที่ได้รับจากและมีต่อวรรณกรรมอื่น
  TH354
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรม กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส 3 หน่วย
(Literary works of Prince Paramanuchit Chinoros)
ศึกษา ลักษณะงานพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมมานุชิตชิโนรส
  TH354
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรม กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส 3 หน่วย
(Literary works of Prince Paramanuchit Chinoros)
ศึกษา ลักษณะงานพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมมานุชิตชิโนรส
  TH356(47)
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมสุนทรภู่ 3 หน่วย
(Literary Works of Sonthorn Phoo )
-
  TH356(47)
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมสุนทรภู่ 3 หน่วย
(Literary Works of Sonthorn Phoo )
-
  TH356(51)
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมสนทรภู่ 3 หน่วย
(LITERARY WORKS OF SUNTHORN PHOO)
ศึกษา ประวัติสุนทรภู่ วรรณกรรมของสุนทรภู่
  TH356(51)
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมสนทรภู่ 3 หน่วย
(LITERARY WORKS OF SUNTHORN PHOO)
ศึกษา ประวัติสุนทรภู่ วรรณกรรมของสุนทรภู่
  TH357
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีวิจารณ์ 3 หน่วย
(Literary Criticism)
ศึกษาความรู้พื้นฐานเพื่อการวิจารณ์และเกณฑ์การวิจารณ์ ตลอดจนฝึกฝนการวิจารณ์
  TH357
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีวิจารณ์ 3 หน่วย
(Literary Criticism)
ศึกษาความรู้พื้นฐานเพื่อการวิจารณ์และเกณฑ์การวิจารณ์ ตลอดจนฝึกฝนการวิจารณ์
  TH357(50)
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีวิจารณ์ 3 หน่วย
(LITERARY CRITICISM)
ศึกษา การวิจารณ์วรรณคดีและประวัติการวิจารณ์
  TH357(50)
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีวิจารณ์ 3 หน่วย
(LITERARY CRITICISM)
ศึกษา การวิจารณ์วรรณคดีและประวัติการวิจารณ์
  TH357(S)
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีวิจารณ์(มหาเวสสันดรชาดก) - หน่วย
(Literary Criticism (Maha Vessantara Jataka ))
-
  TH357(S)
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีวิจารณ์(มหาเวสสันดรชาดก) - หน่วย
(Literary Criticism (Maha Vessantara Jataka ))
-
  TH425
อ่านกันเถอะ...
บาลีระดับกลาง - หน่วย
(Intermediate Pali and Sanskrit)
-
  TH425
อ่านกันเถอะ...
บาลีระดับกลาง - หน่วย
(Intermediate Pali and Sanskrit)
-
  TH431
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมปัจจุบัน 3 หน่วย
(Contemporary Literature)
ศึกษาวรรณกรรมไทยปัจจุบันในด้านวิวัฒนาการ ประเภท ลักษณะและความสัมพันธ์กับสังคม อ่านพิจารณา และประเมินคุณค่าของวรรณกรรมบางเรื่องหรือผลงานของนักเขียนบางคน
  TH431
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมปัจจุบัน 3 หน่วย
(Contemporary Literature)
ศึกษาวรรณกรรมไทยปัจจุบันในด้านวิวัฒนาการ ประเภท ลักษณะและความสัมพันธ์กับสังคม อ่านพิจารณา และประเมินคุณค่าของวรรณกรรมบางเรื่องหรือผลงานของนักเขียนบางคน
  TH431(47)
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมปัจจุบัน 3 หน่วย
(Contemporary Literature)
-
  TH431(47)
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมปัจจุบัน 3 หน่วย
(Contemporary Literature)
-
  TH431(50)
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมปัจจุบัน 3 หน่วย
(CONTEMPORARY LITERATURE)
ศีกษา การเปลี่ยนแปลงของวรรณกรรมไทยโดยทั่วไป
  TH431(50)
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมปัจจุบัน 3 หน่วย
(CONTEMPORARY LITERATURE)
ศีกษา การเปลี่ยนแปลงของวรรณกรรมไทยโดยทั่วไป
  TH432
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมประวัติศาสตร์ 3 หน่วย
(Historical Literature)
ศึกษาลักษณะ ความมุ่งหมาย และคุณค่าของวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ วรรณกรรมดุษฎีสังเวย และวรรณกรรมที่มีส่วนสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์
  TH432
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมประวัติศาสตร์ 3 หน่วย
(Historical Literature)
ศึกษาลักษณะ ความมุ่งหมาย และคุณค่าของวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติ วรรณกรรมดุษฎีสังเวย และวรรณกรรมที่มีส่วนสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์
  TH433
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีเปรียบเทียบ 3 หน่วย
(Comparative Literature)
ศึกษาหลักวรรณคดีเปรียบเทียบในแง่ของบ่อเกิด อิทธิพล สัมพันธภาพ และศาสตร์ต่าง ๆ ที่ปรากฎในวรรณคดี
  TH433
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีเปรียบเทียบ 3 หน่วย
(Comparative Literature)
ศึกษาหลักวรรณคดีเปรียบเทียบในแง่ของบ่อเกิด อิทธิพล สัมพันธภาพ และศาสตร์ต่าง ๆ ที่ปรากฎในวรรณคดี
  TH436
อ่านกันเถอะ...
ชาดกกับวรรณกรรมไทย 3 หน่วย
(The Jataka and thai Literary Works)
ศึกษาชาดกตั้งแต่ประวัติความเป็นมา ความมุ่งหมาย ประเภทและเนื้อหาของชาดกรวมทั้งอิทธิพลที่มีต่อวรรณกรรมและสังคมไทย
  TH436
อ่านกันเถอะ...
ชาดกกับวรรณกรรมไทย 3 หน่วย
(The Jataka and thai Literary Works)
ศึกษาชาดกตั้งแต่ประวัติความเป็นมา ความมุ่งหมาย ประเภทและเนื้อหาของชาดกรวมทั้งอิทธิพลที่มีต่อวรรณกรรมและสังคมไทย
  TH444(S)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนสารคดี เรื่อง บทความตัวอย่าง - หน่วย
(Non-Fiction Writing)
-
  TH444(S)
อ่านกันเถอะ...
การเขียนสารคดี เรื่อง บทความตัวอย่าง - หน่วย
(Non-Fiction Writing)
-
  TH445
อ่านกันเถอะ...
การเขียนแบบสร้างสรรค์ 3 หน่วย
(Creative Writng)
ศึกษาหลักเกณฑ์การเขียนแบบสร้างสรรค์ ฝึกฝนการเขียนแบบสร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ
  TH445
อ่านกันเถอะ...
การเขียนแบบสร้างสรรค์ 3 หน่วย
(Creative Writng)
ศึกษาหลักเกณฑ์การเขียนแบบสร้างสรรค์ ฝึกฝนการเขียนแบบสร้างสรรค์ประเภทต่าง ๆ
  TH448
อ่านกันเถอะ...
การเขียนวรรณกรรมสำหรับวัยรุ่น 3 หน่วย
(Writing of Literature for Adolescents)
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านการใช้ภาษาของวัยรุ่นถ้อยคำ ภาษาที่เหมาะกับวัยรุ่น หลักเกณฑ์การเขียนวรรณกรรมสำหรับวัยรุ่น เน้นฝึกฝนการเขียนวรรณกรรมดังกล่าว
  TH448
อ่านกันเถอะ...
การเขียนวรรณกรรมสำหรับวัยรุ่น 3 หน่วย
(Writing of Literature for Adolescents)
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านการใช้ภาษาของวัยรุ่นถ้อยคำ ภาษาที่เหมาะกับวัยรุ่น หลักเกณฑ์การเขียนวรรณกรรมสำหรับวัยรุ่น เน้นฝึกฝนการเขียนวรรณกรรมดังกล่าว
  TH453
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 3 หน่วย
(Literary Works of King Buddhatertlar)
ศึกษาพระราชประวัติและวิเคราะห์พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหน้านภาลัย ในด้านลักษณะเฉพาะ รูปแบบ กลวิธีแต่ง เนื้อหาและคุณค่า ตลอดจนอิทธิพลที่ได้รับจากและที่มีต่อวรรณกรรมอื่น
  TH453
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 3 หน่วย
(Literary Works of King Buddhatertlar)
ศึกษาพระราชประวัติและวิเคราะห์พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหน้านภาลัย ในด้านลักษณะเฉพาะ รูปแบบ กลวิธีแต่ง เนื้อหาและคุณค่า ตลอดจนอิทธิพลที่ได้รับจากและที่มีต่อวรรณกรรมอื่น
  TH454
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 3 หน่วย
(Literary Works of King Chulalongkorn)
ศึกษาพระประราชวัติและวิเคราะห์พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในด้านลักษณะเฉพาะ รูปแบบ กลวิธีแต่ง เนื้อหาและคุณค่า ตลอดจนอิทธิพลที่ได้รับจากและที่มีต่อวรรณกรรมอื่น
  TH454
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 3 หน่วย
(Literary Works of King Chulalongkorn)
ศึกษาพระประราชวัติและวิเคราะห์พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในด้านลักษณะเฉพาะ รูปแบบ กลวิธีแต่ง เนื้อหาและคุณค่า ตลอดจนอิทธิพลที่ได้รับจากและที่มีต่อวรรณกรรมอื่น
  TH455
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (น.ม.ส.) 3 หน่วย
(Literary Works of H.H. Prince Bidyalongkarana)
ศึกษาพระประวัติและวิคราะห์พระนิพนธ์ของพระวรวงศ์ เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ในด้านลักษณะเฉพาะ รูปแบบ กลวิธีแต่ง เนื้อหาและคุณค่า ตลอดจนอิทธิพลที่ได้รับจากและที่มีต่อวรรณกรรมอื่น
  TH455
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (น.ม.ส.) 3 หน่วย
(Literary Works of H.H. Prince Bidyalongkarana)
ศึกษาพระประวัติและวิคราะห์พระนิพนธ์ของพระวรวงศ์ เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ในด้านลักษณะเฉพาะ รูปแบบ กลวิธีแต่ง เนื้อหาและคุณค่า ตลอดจนอิทธิพลที่ได้รับจากและที่มีต่อวรรณกรรมอื่น
  TH456
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว 3 หน่วย
(Literary Work of King Vajiravudth)
ศึกษาพระประราชวัติและวิเคราะห์พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ในด้านลักษณะเฉพาะ รูปแบบ กลวิธีแต่ง เนื้อหาและคุณค่า ตลอดจนอิทธิพลที่ได้รับจากและที่มีอิทธิพลต่อวรรณกรรมอื่น
  TH456
อ่านกันเถอะ...
วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว 3 หน่วย
(Literary Work of King Vajiravudth)
ศึกษาพระประราชวัติและวิเคราะห์พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ในด้านลักษณะเฉพาะ รูปแบบ กลวิธีแต่ง เนื้อหาและคุณค่า ตลอดจนอิทธิพลที่ได้รับจากและที่มีอิทธิพลต่อวรรณกรรมอื่น
  TH458(50)
อ่านกันเถอะ...
อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศที่มีต่อวรรณกรรมไทย 3 หน่วย
(Influences of Foreign Literary Works on Thai Literature)
ศึกษา อิทธิพลจากวรรณกรรมตะวันออก + ตะวันตก
  TH458(50)
อ่านกันเถอะ...
อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศที่มีต่อวรรณกรรมไทย 3 หน่วย
(Influences of Foreign Literary Works on Thai Literature)
ศึกษา อิทธิพลจากวรรณกรรมตะวันออก + ตะวันตก
  TH459
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีสำหรับวัยรุ่น 3 หน่วย
(Literature for Adolescents)
ศึกษาและวิเคราะห์วรรณคดีสำหรับวัยรุ่นในด้านวิวัฒนาการเชิงวรรณศิลป์ รูปแบบ แก่นเรื่อง โครงเรื่อง ตัวละคร กลวิธีแต่ง จริยธรรมและอิทธิพลที่ได้รับจากและที่มีต่อสังคม
  TH459
อ่านกันเถอะ...
วรรณคดีสำหรับวัยรุ่น 3 หน่วย
(Literature for Adolescents)
ศึกษาและวิเคราะห์วรรณคดีสำหรับวัยรุ่นในด้านวิวัฒนาการเชิงวรรณศิลป์ รูปแบบ แก่นเรื่อง โครงเรื่อง ตัวละคร กลวิธีแต่ง จริยธรรมและอิทธิพลที่ได้รับจากและที่มีต่อสังคม
  TH465
อ่านกันเถอะ...
ภาษากับความคิด 3 หน่วย
(Language and Thought)
ศึกษาลักษณะของความคิดและความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการคิดและภาษาศึกษาวิธีการส่งสารและรับสาร
  TH465
อ่านกันเถอะ...
ภาษากับความคิด 3 หน่วย
(Language and Thought)
ศึกษาลักษณะของความคิดและความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการคิดและภาษาศึกษาวิธีการส่งสารและรับสาร