รายวิชา TH357(50) วรรณคดีวิจารณ์ (LITERARY CRITICISM)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ความรู้เบื้องต้น
  บทที่2 การวิจารณ์วรรณคดีและประวัติการวิจารณ์
  บทที่3 ความรู้พื้นฐานด้านวรรณคดี
  บทที่4 ข้อมูลประกอบการวิจารณ์คดี
  บทที่5 การวิเคราะห์วรรณคดี และการประเมินคุณค่าวรรณคดี
  บทที่6 แนวทางในการวิจารณืวรรณคดี
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 ความรู้เบื้องต้น
  บทที่2 การวิจารณ์วรรณคดีและประวัติการวิจารณ์
  บทที่3 ความรู้พื้นฐานด้านวรรณคดี
  บทที่4 ข้อมูลประกอบการวิจารณ์คดี
  บทที่5 การวิเคราะห์วรรณคดี และการประเมินคุณค่าวรรณคดี
  บทที่6 แนวทางในการวิจารณืวรรณคดี
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม