รายวิชา TH357 วรรณคดีวิจารณ์ (Literary Criticism)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้น
  บทที่ 2 : การวิจารณ์วรรณคดีและประวัติการวิจารณ์
  บทที่ 3 : ความรู้พื้นฐานด้านวรรณคดี
  บทที่ 3 : ความรู้พื้นฐานด้านวรรณคดี(ต่อ)
  บทที่ 4 : ข้อมูลประกอบการวิจารณ์วรรรคดี
  บทที่ 5 : การวิเคราะห์วรรณคดีและการประเมินคุณค่าวรรณคดี
  บทที่ 6 : แนวทางในการวิจารณ์วรรณคดี
  ภาคผนวก
  ภาคผนวก(ต่อ)
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้น
  บทที่ 2 : การวิจารณ์วรรณคดีและประวัติการวิจารณ์
  บทที่ 3 : ความรู้พื้นฐานด้านวรรณคดี
  บทที่ 3 : ความรู้พื้นฐานด้านวรรณคดี(ต่อ)
  บทที่ 4 : ข้อมูลประกอบการวิจารณ์วรรรคดี
  บทที่ 5 : การวิเคราะห์วรรณคดีและการประเมินคุณค่าวรรณคดี
  บทที่ 6 : แนวทางในการวิจารณ์วรรณคดี
  ภาคผนวก
  ภาคผนวก(ต่อ)
  บรรณานุกรม