รายวิชา TH331 วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (Thai Literature of the Bangkok Period 1)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : การฟื้นฟูวรรณกรรมสมัยธนบุรี
  บทที่ 3 : การฟื้นฟูวัฒนธรรมสมัยรัชกาลที่1
  บทที่ 4 : การปรับปรุงคุณภาพวรรณคดีสมัยรัชกาลที่2
  บทที่ 5 : การขยายวงวรรณกรรมออกสู่ประชาชนในสมัยรัชกาลที่3
  บทที่ 6 : หัวเลี้ยวหัวต่อทางวรรณกรรมไทยสมัยรัชกาลที่4
  บทที่ 7 : ลักษณะของวรรณกรรมบางประเภท
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก โครงเฉลิมพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี
  ภาคผนวก นิราศรบพม่าที่ท่าดินแดง
  ภาคผนวก เพลงยาวเสด็จไปตีเมืองพม่า
  ภาคผนวก สมบัติอมรินทร์คำกลอน
  ภาคผนวก กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา
  ภาคผนวก นิราศเดือน
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : การฟื้นฟูวรรณกรรมสมัยธนบุรี
  บทที่ 3 : การฟื้นฟูวัฒนธรรมสมัยรัชกาลที่1
  บทที่ 4 : การปรับปรุงคุณภาพวรรณคดีสมัยรัชกาลที่2
  บทที่ 5 : การขยายวงวรรณกรรมออกสู่ประชาชนในสมัยรัชกาลที่3
  บทที่ 6 : หัวเลี้ยวหัวต่อทางวรรณกรรมไทยสมัยรัชกาลที่4
  บทที่ 7 : ลักษณะของวรรณกรรมบางประเภท
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก โครงเฉลิมพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี
  ภาคผนวก นิราศรบพม่าที่ท่าดินแดง
  ภาคผนวก เพลงยาวเสด็จไปตีเมืองพม่า
  ภาคผนวก สมบัติอมรินทร์คำกลอน
  ภาคผนวก กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา
  ภาคผนวก นิราศเดือน