รายวิชา TH458(50) อิทธิพล วรรณากรรมต่างประเทศที่มีต่อ วรรณกรรมไทย (Influences of Foreign Literary Works on Thai Literature)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 สาเหตุของการรับอิทธิพลจากวรรณคดีตะวันออก
  บทที่2 อิทธิพลวรรณคดีอินเดีย
  บทที่3 อิทธิพลวรรณคดีจีน
  บทที่4 อืทธิพลวรรณคดีอาหรับ-เปอร์เซีย
  บทที่5 อิทธิพลวรรณคดีชวา-มลายู
  บทที่6 อืทธืพลวรรณคดีเขมร
  บบที่7 สาเหตุของการรับอิทธิพลจากวรรณคดีตะวันตก
  บทที่8 อิทธิพลตะวันตกในวรรณกรรมร้อยแก้ว
  บทที่9 อิทธิพลตะวันตกในวรรณกรรมร้อยกรอง
  บทที่10 อิทธิพลตะวันตกในวรรณกรรมบททะเล
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 สาเหตุของการรับอิทธิพลจากวรรณคดีตะวันออก
  บทที่2 อิทธิพลวรรณคดีอินเดีย
  บทที่3 อิทธิพลวรรณคดีจีน
  บทที่4 อืทธิพลวรรณคดีอาหรับ-เปอร์เซีย
  บทที่5 อิทธิพลวรรณคดีชวา-มลายู
  บทที่6 อืทธืพลวรรณคดีเขมร
  บบที่7 สาเหตุของการรับอิทธิพลจากวรรณคดีตะวันตก
  บทที่8 อิทธิพลตะวันตกในวรรณกรรมร้อยแก้ว
  บทที่9 อิทธิพลตะวันตกในวรรณกรรมร้อยกรอง
  บทที่10 อิทธิพลตะวันตกในวรรณกรรมบททะเล
  บรรณานุกรม