รายวิชา TH459 วรรณคดีสำหรับวัยรุ่น (Literature for Adolescents)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัยรุ่น
  บทที่2 : ความหมายของวรรณคดีสำหรับวัยรุ่น
  บทที่3 : การศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการแต่งวรรณคดีสำหรับวัยรุ่น
  บทที่4 : การศึกษาและวิเคราะห์แนวเรื่องวรรณคดีสำหรับวัยรุ่น
  บทที่5 : การศึกษาและวิเคราะห์โครงเรื่องวรรณคดีสำหรับวัยรุ่น
  บทที่6 : การศึกษาและวิเคราะห์การสร้างตัวละครในวรรณคดีสำหรับวัยรุ่น
  บทที่7 : การศึกษาและวิเคราะห์กลวิธีการประพันธ์วรรณคดีสำหรับวัยรุ่น
  บทที่8 : การศึกษาและวิเคราะห์จริยธรรมและอิทธิพลที่ได้รับและมีต่อสังคม...
  ตัวอย่างแบบทดสอบ
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัยรุ่น
  บทที่2 : ความหมายของวรรณคดีสำหรับวัยรุ่น
  บทที่3 : การศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการแต่งวรรณคดีสำหรับวัยรุ่น
  บทที่4 : การศึกษาและวิเคราะห์แนวเรื่องวรรณคดีสำหรับวัยรุ่น
  บทที่5 : การศึกษาและวิเคราะห์โครงเรื่องวรรณคดีสำหรับวัยรุ่น
  บทที่6 : การศึกษาและวิเคราะห์การสร้างตัวละครในวรรณคดีสำหรับวัยรุ่น
  บทที่7 : การศึกษาและวิเคราะห์กลวิธีการประพันธ์วรรณคดีสำหรับวัยรุ่น
  บทที่8 : การศึกษาและวิเคราะห์จริยธรรมและอิทธิพลที่ได้รับและมีต่อสังคม...
  ตัวอย่างแบบทดสอบ
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม