รายวิชา TH436 ชาดกกับวรรณกรรมไทย (The Jataka and thai Literary Works)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ความหมายและประวัติความเป็นมาของชาดก
  บทที่2 : ประเภทของชาดก
  บทที่3 : วิเคราะห์โครงเรื่องและแนวคิของนิทานชาดก
  บทที่3 : วิเคราะห์โครงเรื่องและแนวคิของนิทานชาดก...(ต่อ)
  บทที่4 : อิทธิพลของชกดกต่อวรรณกรรมไทย
  บทที่4 : อิทธิพลของชกดกต่อวรรณกรรมไทย...(ต่อ)1
  บทที่4 : อิทธิพลของชกดกต่อวรรณกรรมไทย...(ต่อ)2
  บทที่5 : นิทานชาดกมีอิทธิพลต่อนิทานพื้นบ้านไทย
  บทที่6 : การนำชาดกไปใช้ในสังคม
  บทที่7 : คุณค่าของชาดก
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ความหมายและประวัติความเป็นมาของชาดก
  บทที่2 : ประเภทของชาดก
  บทที่3 : วิเคราะห์โครงเรื่องและแนวคิของนิทานชาดก
  บทที่3 : วิเคราะห์โครงเรื่องและแนวคิของนิทานชาดก...(ต่อ)
  บทที่4 : อิทธิพลของชกดกต่อวรรณกรรมไทย
  บทที่4 : อิทธิพลของชกดกต่อวรรณกรรมไทย...(ต่อ)1
  บทที่4 : อิทธิพลของชกดกต่อวรรณกรรมไทย...(ต่อ)2
  บทที่5 : นิทานชาดกมีอิทธิพลต่อนิทานพื้นบ้านไทย
  บทที่6 : การนำชาดกไปใช้ในสังคม
  บทที่7 : คุณค่าของชาดก
  บรรณานุกรม : Reference