รายวิชา TH244 การพัฒนาทักษะการเขียน (Practice for Developting Writing Skills)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบการเขียนและการพัฒนาทักษะการเขียน
  บทที่ 2 : ข้อบกพร่องและแนงทางแก้ไขข้อบกพร่องในการเขียน
  บทที่3 : ภาษาในการเขียนและข้อบกพร่องของการใช้ภาษาในการเขียน
  บทที่4 : การฝึกเขียนข้อความ 1 ย่อหน้า
  บทที่5 : การฝึกเขียนเรียงความ
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบการเขียนและการพัฒนาทักษะการเขียน
  บทที่ 2 : ข้อบกพร่องและแนงทางแก้ไขข้อบกพร่องในการเขียน
  บทที่3 : ภาษาในการเขียนและข้อบกพร่องของการใช้ภาษาในการเขียน
  บทที่4 : การฝึกเขียนข้อความ 1 ย่อหน้า
  บทที่5 : การฝึกเขียนเรียงความ
  บรรณานุกรม