รายวิชา TH347(51) การอ่านเพื่อการวิเคราะห์ (Advanced Reading for Anoalysis)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การอ่าน คำจำกัดความ และระดับต่าง ๆ
  บทที่2 ประเภทของวรรณกรรม
  บทที่3 แนวเรื่อง แนวคิดหลัก ข้อมูลเสริม
  บทที่4 โวหารการเขียน ท่วงทำนองเขียน
  บทที่5 การวิเคราะห์ร้อยกรอง
  บทที่6 การอ่านเชิงวิเคราะห์ของสารที่แตกต่างกัน
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การอ่าน คำจำกัดความ และระดับต่าง ๆ
  บทที่2 ประเภทของวรรณกรรม
  บทที่3 แนวเรื่อง แนวคิดหลัก ข้อมูลเสริม
  บทที่4 โวหารการเขียน ท่วงทำนองเขียน
  บทที่5 การวิเคราะห์ร้อยกรอง
  บทที่6 การอ่านเชิงวิเคราะห์ของสารที่แตกต่างกัน
  บรรณานุกรม
  ภาคผนวก