รายวิชา TH343(H) ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (Influences of Some Foreign Languages on The Thai Language)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  นำเรื่อง บทที่1 : เหตุใดเราจึงรับคำภาษาอื่นมาใช้.....
  นำเรื่อง บทที่2 : เรารับคำภาษาอื่นมาใช้โดยทางใดบ้าง
  นำเรื่อง บทที่3 : เรานำคำภาษาอื่นมาใช้ในลักษณะใดบ้าง
  นำเรื่อง บทที่4 : รูปลักษณะและตระกูลภาษามีอะไรบ้าง
  นำเรื่อง บทที่5 : ระบบเสียงมีความสำคัญในการยืมคำ.....
  ภาษาจีน บทที่1 : ความนำ
  ภาษาจีน บทที่2 : รูปลักษณะภาษาจีน
  ภาษาจีน บทที่3 : การสร้างคำ
  ภาษาจีน บทที่4 : ลักษณะอื่นๆ ที่น่าสนใจของภาษาจีน
  ภาษาจีน บทที่5 : ประโยคและการเรียงลำดับคำ
  ภาษาจีน บทที่6 : คำยืมภาษาจีน
  ภาษาจีน บทที่7 : สำนวน
  ภาษาเขมร บทที่1 : ความนำ
  ภาษาเขมร บทที่2 : รูปลักษณะภาษาเขมร
  ภาษาเขมร บทที่3 : การสร้างคำ
  ภาษาเขมร บทที่4 : ประโยคและการเรียงลำดับคำ
  ภาษาเขมร บทที่5 : คำยืมภาษาเขมร
  ภาษาอังกฤษ บทที่1 : ความนำ
  ภาษาอังกฤษ บทที่2 : รูปลักษณะภาษาอังกฤษ
  ภาษาอังกฤษ บทที่3 : การสร้างคำ
  ภาษาอังกฤษ บทที่4 : ประโยคและการเรียงลำดับคำ
  ภาษาอังกฤษ บทที่5 : ระบบเสียงภาษาอังกฤษ
  ภาษาอังกฤษ บทที่6 : คำยืมภาษาอังกฤษ
  ภาษาอังกฤษ บทที่7 : อิทธิพลอื่นๆ ที่ภาษาอังกฤษมีต่อภาษาไทย
  ภาคพิเศษ
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  นำเรื่อง บทที่1 : เหตุใดเราจึงรับคำภาษาอื่นมาใช้.....
  นำเรื่อง บทที่2 : เรารับคำภาษาอื่นมาใช้โดยทางใดบ้าง
  นำเรื่อง บทที่3 : เรานำคำภาษาอื่นมาใช้ในลักษณะใดบ้าง
  นำเรื่อง บทที่4 : รูปลักษณะและตระกูลภาษามีอะไรบ้าง
  นำเรื่อง บทที่5 : ระบบเสียงมีความสำคัญในการยืมคำ.....
  ภาษาจีน บทที่1 : ความนำ
  ภาษาจีน บทที่2 : รูปลักษณะภาษาจีน
  ภาษาจีน บทที่3 : การสร้างคำ
  ภาษาจีน บทที่4 : ลักษณะอื่นๆ ที่น่าสนใจของภาษาจีน
  ภาษาจีน บทที่5 : ประโยคและการเรียงลำดับคำ
  ภาษาจีน บทที่6 : คำยืมภาษาจีน
  ภาษาจีน บทที่7 : สำนวน
  ภาษาเขมร บทที่1 : ความนำ
  ภาษาเขมร บทที่2 : รูปลักษณะภาษาเขมร
  ภาษาเขมร บทที่3 : การสร้างคำ
  ภาษาเขมร บทที่4 : ประโยคและการเรียงลำดับคำ
  ภาษาเขมร บทที่5 : คำยืมภาษาเขมร
  ภาษาอังกฤษ บทที่1 : ความนำ
  ภาษาอังกฤษ บทที่2 : รูปลักษณะภาษาอังกฤษ
  ภาษาอังกฤษ บทที่3 : การสร้างคำ
  ภาษาอังกฤษ บทที่4 : ประโยคและการเรียงลำดับคำ
  ภาษาอังกฤษ บทที่5 : ระบบเสียงภาษาอังกฤษ
  ภาษาอังกฤษ บทที่6 : คำยืมภาษาอังกฤษ
  ภาษาอังกฤษ บทที่7 : อิทธิพลอื่นๆ ที่ภาษาอังกฤษมีต่อภาษาไทย
  ภาคพิเศษ
  บรรณานุกรม : Reference