รายวิชา TH232 วรรณกรรมอยุธยา (Literary Works of the Ayuddhaya Period)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ภาพประกอบต่างๆ
  บทที่1 : ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
  บทที่2 : ลักษณะทั่วไปของวรรณกรรมอยุธยา
  บทที่2 : ลักษณะทั่วไปของวรรณกรรมอยุธยา (ต่อ)
  บทที่3 : ศึกษาวรรณกรรมเอกของอยุธยาบางฉบับ
  บทที่3 : ศึกษาวรรณกรรมเอกของอยุธยาบางฉบับ (ต่อ)
  บทที่4 : อิทธิพลของวรรณกรรมอยุธยาบางฉบับ
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ภาพประกอบต่างๆ
  บทที่1 : ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
  บทที่2 : ลักษณะทั่วไปของวรรณกรรมอยุธยา
  บทที่2 : ลักษณะทั่วไปของวรรณกรรมอยุธยา (ต่อ)
  บทที่3 : ศึกษาวรรณกรรมเอกของอยุธยาบางฉบับ
  บทที่3 : ศึกษาวรรณกรรมเอกของอยุธยาบางฉบับ (ต่อ)
  บทที่4 : อิทธิพลของวรรณกรรมอยุธยาบางฉบับ
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference