รายวิชา TH345 ศิลปะและกลวิธีการเขียน (Art and Techniques of Writing)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  บทนำ
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ศิลปะการใช้ภาษา
  บทที่2 : การเขียนย่อหน้า
  บทที่3 : การเขียนคำนิยาม
  บทที่4 : การเขียนบรรยาย
  บทที่5 : การเขียนพรรณนา
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  บทนำ
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : ศิลปะการใช้ภาษา
  บทที่2 : การเขียนย่อหน้า
  บทที่3 : การเขียนคำนิยาม
  บทที่4 : การเขียนบรรยาย
  บทที่5 : การเขียนพรรณนา
  บรรณานุกรม : Reference