รายวิชา TH357(S) วรรณคดีวิจารณ์(มหาเวสสันดรชาดก) (Literary Criticism (Maha Vessantara Jataka ))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ประเพณีมีเทศน์มหาชาต
  ประเพณีมีเทศน์มหาชาติบทที่ 1 : ทศพร
  ประเพณีมีเทศน์มหาชาติบทที่ 2 : หิมพานต์
  ประเพณีมีเทศน์มหาชาติบทที่ 3 : ทานกัณฑ์<
  ประเพณีมีเทศน์มหาชาติบทที่ 4 : วนประเวศน์
  ประเพณีมีเทศน์มหาชาติบทที่ 5 : ชูชก
  ประเพณีมีเทศน์มหาชาติบทที่ 6 : จุลพน
  ประเพณีมีเทศน์มหาชาติบทที่ 7 : มหาพน
  ประเพณีมีเทศน์มหาชาติบทที่ 8 : กุมาร
  ประเพณีมีเทศน์มหาชาติบทที่ 9 : มัทรี
  ประเพณีมีเทศน์มหาชาติบทที่10 : สักกบรรพ
  ประเพณีมีเทศน์มหาชาติบทที่11 : มหาราช
  ประเพณีมีเทศน์มหาชาติบทที่12 : ฉกษัตริย์
  ประเพณีมีเทศน์มหาชาติบทที่13 : นครกัณฑ์<
  คาถาพัน
  คาถาพันบทที่ 1 : ทสวรคาถา
  คาถาพันบทที่ 2 : หิมวนต
  คาถาพันบทที่ 3 : ทานกณฑ
  คาถาพันบทที่ 4 : วนปเวสน
  คาถาพันบทที่ 5 : ชูชกปพพ
  คาถาพันบทที่ 6 : จูฬวนวณณนา
  คาถาพันบทที่ 7 : มหาวนณณนา
  คาถาพันบทที่ 8 : ทารกปพพ
  คาถาพันบทที่ 9 : มททีปพพ
  คาถาพันบทที่10 : สกกปพพ
  คาถาพันบทที่11 : มหาราชปพพ
  คาถาพันบทที่12 : ฉกขตติยปพพ
  คาถาพันบทที่13 : นครกณฑ
  ศัพทาธิบาย
  ศัพทาธิบาย...(ต่อ)
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ประเพณีมีเทศน์มหาชาต
  ประเพณีมีเทศน์มหาชาติบทที่ 1 : ทศพร
  ประเพณีมีเทศน์มหาชาติบทที่ 2 : หิมพานต์
  ประเพณีมีเทศน์มหาชาติบทที่ 3 : ทานกัณฑ์<
  ประเพณีมีเทศน์มหาชาติบทที่ 4 : วนประเวศน์
  ประเพณีมีเทศน์มหาชาติบทที่ 5 : ชูชก
  ประเพณีมีเทศน์มหาชาติบทที่ 6 : จุลพน
  ประเพณีมีเทศน์มหาชาติบทที่ 7 : มหาพน
  ประเพณีมีเทศน์มหาชาติบทที่ 8 : กุมาร
  ประเพณีมีเทศน์มหาชาติบทที่ 9 : มัทรี
  ประเพณีมีเทศน์มหาชาติบทที่10 : สักกบรรพ
  ประเพณีมีเทศน์มหาชาติบทที่11 : มหาราช
  ประเพณีมีเทศน์มหาชาติบทที่12 : ฉกษัตริย์
  ประเพณีมีเทศน์มหาชาติบทที่13 : นครกัณฑ์<
  คาถาพัน
  คาถาพันบทที่ 1 : ทสวรคาถา
  คาถาพันบทที่ 2 : หิมวนต
  คาถาพันบทที่ 3 : ทานกณฑ
  คาถาพันบทที่ 4 : วนปเวสน
  คาถาพันบทที่ 5 : ชูชกปพพ
  คาถาพันบทที่ 6 : จูฬวนวณณนา
  คาถาพันบทที่ 7 : มหาวนณณนา
  คาถาพันบทที่ 8 : ทารกปพพ
  คาถาพันบทที่ 9 : มททีปพพ
  คาถาพันบทที่10 : สกกปพพ
  คาถาพันบทที่11 : มหาราชปพพ
  คาถาพันบทที่12 : ฉกขตติยปพพ
  คาถาพันบทที่13 : นครกณฑ
  ศัพทาธิบาย
  ศัพทาธิบาย...(ต่อ)