รายวิชา TH448 การเขียนวรรณกรรมสำหรับวัยรุ่น (Writing of Literature for Adolescents)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  บทนำ
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : กลวิธีในการเล่าเรื่อง
  บทที่2 : โครงเรื่อง
  บทที่3 : ตัวละคร
  บทที่4 : ฉาก
  บทที่5 : สารัตถะ
  บทที่6 : บทสุดท้าย
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  บทนำ
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : กลวิธีในการเล่าเรื่อง
  บทที่2 : โครงเรื่อง
  บทที่3 : ตัวละคร
  บทที่4 : ฉาก
  บทที่5 : สารัตถะ
  บทที่6 : บทสุดท้าย
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม : Reference