รายวิชา TH356(51) วรรณกรรมสันทรภู่ (literary works of sunthorn phoo)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 บทนำ
  บทที่2 ประวัติของสุนทรภู่
  บทที่3 วรรณกรรมของสุนทรภู่
  บทที่4 บุคลิกภาพของสุนทรภู่ที่ปรากฏในวรรณกรรม
  บทที่5 ลักษณะร้อยกรองของสุนทรภู่
  บทที่6 คุณค่าของวรรณกรรมสุนทรภู่
  บทที่7 อิทธิพลของสุนทรภู่ที่มีต่อวรรณกรรมรุ่นหลัง
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 บทนำ
  บทที่2 ประวัติของสุนทรภู่
  บทที่3 วรรณกรรมของสุนทรภู่
  บทที่4 บุคลิกภาพของสุนทรภู่ที่ปรากฏในวรรณกรรม
  บทที่5 ลักษณะร้อยกรองของสุนทรภู่
  บทที่6 คุณค่าของวรรณกรรมสุนทรภู่
  บทที่7 อิทธิพลของสุนทรภู่ที่มีต่อวรรณกรรมรุ่นหลัง
  บรรณานุกรม