รายวิชา TH336 วรรณกรรมการแสดง (Performance Literature)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : การละครไทย
  บทที่3 : การแบ่งประเภทละครไทย
  บทที่4 : ละครไทยชนิดต่างๆ
  บทที่5 : องค์ประกอบการแสดงของไทย
  บทที่6 : วรรณกรรมการแสดงของไทยภาคกลาง
  บทที่7 : คุณค่าของวรรณกรรมการแสดง
  บทที่8 : ศึกษาบทละครเรื่องอิเหนา
  บทที่9 : การละครของตะวันตก
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : การละครไทย
  บทที่3 : การแบ่งประเภทละครไทย
  บทที่4 : ละครไทยชนิดต่างๆ
  บทที่5 : องค์ประกอบการแสดงของไทย
  บทที่6 : วรรณกรรมการแสดงของไทยภาคกลาง
  บทที่7 : คุณค่าของวรรณกรรมการแสดง
  บทที่8 : ศึกษาบทละครเรื่องอิเหนา
  บทที่9 : การละครของตะวันตก
  บรรณานุกรม : Reference