รายวิชา TH433 วรรณคดีเปรียบเทียบ (Comparative Literature)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ตอนที่ 1/บทที่ 1: ประวัติและความหมายของวรรณคดีเปรียบ
  ตอนที่ 1/บทที่ 2: วรรณคดีเปรียบเทียบในฐานะที่เป็นศาสตร์
  ตอนที่ 1/บทที่ 3: วิวัฒนาการของวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
  ตอนที่ 1/บทที่ 4: ธีศึกษาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
  ตอนที่ 1/บทที่ 5: ขอบเขตของวรรณคดีเปรียบเทียบ
  ตอนที่ 2/บทที่ 1: อิทธิพลของวรรณคดีคลาสสิก
  ตอนที่ 2/บทที่ 2: วรรณกรรมในสมัยฟื้นฟูศิลปะ
  ตอนที่ 2/บทที่ 3: วรรณกรรมก่อนโรแมนติก
  ตอนที่ 2/บทที่ 4: วรรณกรรมโรแมนติก
  ตอนที่ 2/บทที่ 5: วรรณกรรมสัจจนิยมและสัญลักษณ์นิยม
  ตอนที่ 3/บทที่1: วรรณกรรมอินเดีย
  ตอนที่ 3/บทที่ 2: วรรณกรรมจีน
  ตอนที่ 3/บทที่ 3: วรรณกรรมอิหร่าน
  ตอนที่ 3/บทที่ 4: อิทธิพลของวรรณคดีจีนและอินเดีย
  ตอนที่ 3/บทที่ 5: วรรณกรรมเกาหลี
  ตอนที่ 3/บทที่ 6: วรรณกรรมเขมร
  ตอนที่ 4/บทที่ 1: วรรณกรรมสัตยาธิษฐาน
  ตอนที่ 4 /บทที่ 2: อิทธิพลเขมรในวรรณกรรม
  ตอนที่ 4/บทที่ 3: ลักษณะของนิราศในวรรณคดีสันสกต
  ตอนที่ 4/บทที่ 4: การผจญภัย วัยรุ่น มิตรภาพ และความรัก...
  ตอนที่ 5/ศึกษาเรื่อง
  บรรณานุกรมวรรณคดีเปรียบเทียบ
  นามานุกรม
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  ตอนที่ 1/บทที่ 1: ประวัติและความหมายของวรรณคดีเปรียบ
  ตอนที่ 1/บทที่ 2: วรรณคดีเปรียบเทียบในฐานะที่เป็นศาสตร์
  ตอนที่ 1/บทที่ 3: วิวัฒนาการของวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
  ตอนที่ 1/บทที่ 4: ธีศึกษาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
  ตอนที่ 1/บทที่ 5: ขอบเขตของวรรณคดีเปรียบเทียบ
  ตอนที่ 2/บทที่ 1: อิทธิพลของวรรณคดีคลาสสิก
  ตอนที่ 2/บทที่ 2: วรรณกรรมในสมัยฟื้นฟูศิลปะ
  ตอนที่ 2/บทที่ 3: วรรณกรรมก่อนโรแมนติก
  ตอนที่ 2/บทที่ 4: วรรณกรรมโรแมนติก
  ตอนที่ 2/บทที่ 5: วรรณกรรมสัจจนิยมและสัญลักษณ์นิยม
  ตอนที่ 3/บทที่1: วรรณกรรมอินเดีย
  ตอนที่ 3/บทที่ 2: วรรณกรรมจีน
  ตอนที่ 3/บทที่ 3: วรรณกรรมอิหร่าน
  ตอนที่ 3/บทที่ 4: อิทธิพลของวรรณคดีจีนและอินเดีย
  ตอนที่ 3/บทที่ 5: วรรณกรรมเกาหลี
  ตอนที่ 3/บทที่ 6: วรรณกรรมเขมร
  ตอนที่ 4/บทที่ 1: วรรณกรรมสัตยาธิษฐาน
  ตอนที่ 4 /บทที่ 2: อิทธิพลเขมรในวรรณกรรม
  ตอนที่ 4/บทที่ 3: ลักษณะของนิราศในวรรณคดีสันสกต
  ตอนที่ 4/บทที่ 4: การผจญภัย วัยรุ่น มิตรภาพ และความรัก...
  ตอนที่ 5/ศึกษาเรื่อง
  บรรณานุกรมวรรณคดีเปรียบเทียบ
  นามานุกรม