รายวิชา TH104 ความรู้ทั่วไปทางภาษาและวรรณคดีไทย (Introduction to Thai Language and Thai Liteture)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  บทนำ
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : วรรณคดี วรรณกรรม วรรณศิลป์<
  บทที่2 : ความสัมพันธ์ของวรรณคดีกับวิทยาการอื่นๆ
  บทที่3 : ประเภทของสารคดี
  บทที่4 : ลักษณะของวรรณคดีไทย
  บทที่5 : หนังสืออ่านนอกเวลา
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  บทนำ
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : วรรณคดี วรรณกรรม วรรณศิลป์<
  บทที่2 : ความสัมพันธ์ของวรรณคดีกับวิทยาการอื่นๆ
  บทที่3 : ประเภทของสารคดี
  บทที่4 : ลักษณะของวรรณคดีไทย
  บทที่5 : หนังสืออ่านนอกเวลา
  บรรณานุกรม : Reference