รายวิชา TH347 การอ่านเพื่อการวิเคราะห์ (Advanced Reading for Analysis)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  บทนำ
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : การอ่าน : คำจำกัดความ และระดับต่างๆ
  บทที่2 : ประเภทของวรรณกรรม
  บทที่3 : แนวเรื่อง แนวคิดหลัก ข้อมูลเสริม
  บทที่4 : โวหารการเขียน ท่วงทำนองเขียน
  บทที่5 : การวิเคราะห์ร้อยกรอง
  บทที่6 : การอ่านเชิงวิเคราะห์ของสารที่แตกต่างกัน
  ภาคผนวก : ตัวอย่างข้อสอบและเฉลย
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  บทนำ
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : การอ่าน : คำจำกัดความ และระดับต่างๆ
  บทที่2 : ประเภทของวรรณกรรม
  บทที่3 : แนวเรื่อง แนวคิดหลัก ข้อมูลเสริม
  บทที่4 : โวหารการเขียน ท่วงทำนองเขียน
  บทที่5 : การวิเคราะห์ร้อยกรอง
  บทที่6 : การอ่านเชิงวิเคราะห์ของสารที่แตกต่างกัน
  ภาคผนวก : ตัวอย่างข้อสอบและเฉลย
  บรรณานุกรม : Reference