รายวิชา TH245(50) วิวัฒนาการหนังสือแบบเรียนวิชาภาษาไทย (Development of thai textbooks)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การพัฒนาการศึกษาและวิวัฒนาการแบบเรียนไทย
  บทที่2 แบบเรียนสมัยอยุธยา
  บทที่3 แบบเรียนสมัยกรุงธนบุรีสมัยกรุงเทพฯ ตอนต้น รัชกาลที่ 1-4
  บทที่4 การพัฒนาการศึกษาเข้าสู่ระบบโรงเรียนสมัยรัชกาลที่ 5
  บทที่5 แบบเรียนภาษาไทยสมัยระบบโรงเรียน
  บทที่6 แบบเรียนสมัยพระราชบัญญติประถมซึกษา
  บทที่7 สรุปเนื้อหาและรูปแบบของแบบเรียนไทย
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่1 การพัฒนาการศึกษาและวิวัฒนาการแบบเรียนไทย
  บทที่2 แบบเรียนสมัยอยุธยา
  บทที่3 แบบเรียนสมัยกรุงธนบุรีสมัยกรุงเทพฯ ตอนต้น รัชกาลที่ 1-4
  บทที่4 การพัฒนาการศึกษาเข้าสู่ระบบโรงเรียนสมัยรัชกาลที่ 5
  บทที่5 แบบเรียนภาษาไทยสมัยระบบโรงเรียน
  บทที่6 แบบเรียนสมัยพระราชบัญญติประถมซึกษา
  บทที่7 สรุปเนื้อหาและรูปแบบของแบบเรียนไทย
  บรรณานุกรม