รายวิชา TH256 ร้อยกรอง (Thai Poetry)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  บทนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 :คุณค่าของร้อยกรอง
  บทที่ 2 :วิวัฒนาการของร้อยกรอง
  บทที่ 3 :ประเภทและลักษณะบังคับของร้อยกรอง
  บทที่ 4 :ลีลาและความงามของร้อยกรอง
  บทที่ 5 :ข้อควรปฏิบัติในการแต่งร้อยกรอง
  บทที่ 6 :การแต่งกลอน
  บทที่ 7 :การแต่งโคลง
  บทที่ 8 :การแต่งกาพย์
  บทที่ 9 :การแต่งฉันท์
  บทที่10 :การแต่งร่าย
  บทส่งท้าย
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  บทนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 :คุณค่าของร้อยกรอง
  บทที่ 2 :วิวัฒนาการของร้อยกรอง
  บทที่ 3 :ประเภทและลักษณะบังคับของร้อยกรอง
  บทที่ 4 :ลีลาและความงามของร้อยกรอง
  บทที่ 5 :ข้อควรปฏิบัติในการแต่งร้อยกรอง
  บทที่ 6 :การแต่งกลอน
  บทที่ 7 :การแต่งโคลง
  บทที่ 8 :การแต่งกาพย์
  บทที่ 9 :การแต่งฉันท์
  บทที่10 :การแต่งร่าย
  บทส่งท้าย
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม