รายวิชา TH323 ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย (Influences of Pail and Sanskrit on Thai)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ภาษาบาลีสนสกฤต
  บทที่ 2 : ลักษณะคำ
  บทที่ 3 : การสร้างคำ
  บทที่ 3 : การสร้างคำ(ต่อ)
  บทที่ 4 : การประกอบศัพท์เข้าเป็นบท
  บทที่ 5 : ประโยคและการสร้างประโยค
  บทที่ 6 : ความแตกต่างระหว่างภาษาบาลีกับภาษาสันสกฤต
  บทที่ 7 : ระบบเสียงและวิธีการออกเสียงที่ต่างกัน
  บทที่ 8 : วิธีรับคำบาลีสันสกฤตมาใช้ในภาษาไทย
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ภาษาบาลีสนสกฤต
  บทที่ 2 : ลักษณะคำ
  บทที่ 3 : การสร้างคำ
  บทที่ 3 : การสร้างคำ(ต่อ)
  บทที่ 4 : การประกอบศัพท์เข้าเป็นบท
  บทที่ 5 : ประโยคและการสร้างประโยค
  บทที่ 6 : ความแตกต่างระหว่างภาษาบาลีกับภาษาสันสกฤต
  บทที่ 7 : ระบบเสียงและวิธีการออกเสียงที่ต่างกัน
  บทที่ 8 : วิธีรับคำบาลีสันสกฤตมาใช้ในภาษาไทย
  บรรณานุกรม