รายวิชา TH351 วรรณกรรมเจ้าพระยาพระคลัง(หน) (Literary Works of Chao Pharya Khlang(Hon))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 :บทนำ
  บทที่ 2 :ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และวรรณกรรมสมัยกรุงธนบุรี-สมัยรัชกลที่1
  บทที่ 3 :ประวัติของเจ้าพระยาพระคลัง(หน)
  บทที่ 4 :งานวรรณกรรมและเนื้อเรื่อง
  บทที่ 4 :งานวรรณกรรมและเนื้อเรื่อง(ต่อ)
  บทที่ 5 :งานวิเคราะห์ศิลปะการแต่ง
  บทที่ 6 :สรุปคุณค่าวรรณกรรมเจ้าพระยาพระคลัง(หน)
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 :บทนำ
  บทที่ 2 :ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และวรรณกรรมสมัยกรุงธนบุรี-สมัยรัชกลที่1
  บทที่ 3 :ประวัติของเจ้าพระยาพระคลัง(หน)
  บทที่ 4 :งานวรรณกรรมและเนื้อเรื่อง
  บทที่ 4 :งานวรรณกรรมและเนื้อเรื่อง(ต่อ)
  บทที่ 5 :งานวิเคราะห์ศิลปะการแต่ง
  บทที่ 6 :สรุปคุณค่าวรรณกรรมเจ้าพระยาพระคลัง(หน)
  ภาคผนวก
  บรรณานุกรม