รายวิชา TH103 การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน (PREPARING FOR SPEECH AND WRITING)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 การเตรียมเนื้อหาและการจัดระเบียบความคิด
  บทที่ 2 การเตรียมโครงเรื่อง
  บทที่ 3 การเตรียมย่อหน้า
  บทที่ 4 คำและการใช้คำ
  บทที่ 5 ประโยคและการใช้ประโยค
  บทที่ 6 พจนานุกรมและการใช้
  บทที่ 7 การพูดและการเตีรยมตัวเพื่อการพูด
  บทที่ 8 การฝึกพูดหรือการซ้อมพูด
  บทที่ 9 การพูดแบบต่าง ๆ
  บทที่ 10 หนทางสู่การเป็นนักพูดที่ดี : ข้อแนะนำเพื่อพัฒนาบุคลิกของผู้พูด
  บทที่ 11 การใช้ภาษาในการพูด
  บรรณานุกรม
  บทที่ 8 การฝึกพูดหรือการซ้อมพูด
  บทที่ 9 การพูดแบบต่าง ๆ
  บทที่ 10 หนทางสู่การเป็นนักพูดที่ดี : ข้อแนะนำเพื่อพัฒนาบุคลิกของผู้พูด
  บทที่ 11 การใช้ภาษาในการพูด
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 การเตรียมเนื้อหาและการจัดระเบียบความคิด
  บทที่ 2 การเตรียมโครงเรื่อง
  บทที่ 3 การเตรียมย่อหน้า
  บทที่ 4 คำและการใช้คำ
  บทที่ 5 ประโยคและการใช้ประโยค
  บทที่ 6 พจนานุกรมและการใช้
  บทที่ 7 การพูดและการเตีรยมตัวเพื่อการพูด