รายวิชา TH454 วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (Literary Works of King Chulalongkorn)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : พระราชประวัติและภูมิหลังทางวรรณกรรม
  ตอนที่ 1 : พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  ตอนที่ 2 : ภูมิหลังวรรณกรรมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  บทที่ 2 : วรรณกรรมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ : ร้อยแก้ว
  - พระราชดำรัส
  - จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน
  - พระราชหัตถเลขา
  - จดหมายเหตุรายวัน
  - พระราชวิจารณ์
  - พระราชวินิจฉัย
  - พระบรมราชาธิบาย
  - พระราชปรารภ
  บทที่ 3 : วรรณกรรมใพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ : ร้อยกรอง
  - โคลงดั้นเรื่องแห่โสกันต์
  - โคลงเรื่องรามเกียรติ์
  - โคลงสุภาษิต
  - โคลงสุภาษิต...(ต่อ)
  บทที่ 4 : วรรณกรรมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ : บทละคร
  บรรณานุกรม
  ปก
  คำนำ
  สารบัญ
  บทที่ 1 : พระราชประวัติและภูมิหลังทางวรรณกรรม
  ตอนที่ 1 : พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  ตอนที่ 2 : ภูมิหลังวรรณกรรมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  บทที่ 2 : วรรณกรรมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ : ร้อยแก้ว
  - พระราชดำรัส
  - จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน
  - พระราชหัตถเลขา
  - จดหมายเหตุรายวัน
  - พระราชวิจารณ์
  - พระราชวินิจฉัย
  - พระบรมราชาธิบาย
  - พระราชปรารภ
  บทที่ 3 : วรรณกรรมใพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ : ร้อยกรอง
  - โคลงดั้นเรื่องแห่โสกันต์
  - โคลงเรื่องรามเกียรติ์
  - โคลงสุภาษิต
  - โคลงสุภาษิต...(ต่อ)
  บทที่ 4 : วรรณกรรมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ : บทละคร
  บรรณานุกรม