รายวิชา TH243 ความรู้ทั่วไปในการเขียน (Introduction to Writing)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : ความรู้เบื้องต้นในการเขียน
  บทที่2 : ความรู้เบื้องต้นในการเขียน (ต่อ)
  บทที่3 : การเตรียมเขียน
  บทที่4 : การเขียนเรื่อง
  บทที่5 : สำนวนโวหารภาพพจน์
  บทที่6 : กลวิธีการเขียนในปกิณกคดีของอัศวพาหุ
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : บทนำ
  บทที่2 : ความรู้เบื้องต้นในการเขียน
  บทที่2 : ความรู้เบื้องต้นในการเขียน (ต่อ)
  บทที่3 : การเตรียมเขียน
  บทที่4 : การเขียนเรื่อง
  บทที่5 : สำนวนโวหารภาพพจน์
  บทที่6 : กลวิธีการเขียนในปกิณกคดีของอัศวพาหุ
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม : Reference