รหัสวิชา รายละเอียด
 
  CH103
อ่านกันเถอะ...
เคมีเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Chemistry)
ไม่เปิดสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาตร์ แนะนำและชี้ให้เห็นทฤษฎีและประโยชน์ของวิชาเคมี โดยมุ่งให้เข้าใจหลักเกณฑ์ทางทฤษฎีในลักษณะทั่วไปและการประยุกต์หลักวิชาทางเคมีไปใช้ในทางด้านอุตสาหกรรมแขนงต่าง ๆ
  CH103
อ่านกันเถอะ...
เคมีเบื้องต้น 3 หน่วย
(Introduction to Chemistry)
ไม่เปิดสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาตร์ แนะนำและชี้ให้เห็นทฤษฎีและประโยชน์ของวิชาเคมี โดยมุ่งให้เข้าใจหลักเกณฑ์ทางทฤษฎีในลักษณะทั่วไปและการประยุกต์หลักวิชาทางเคมีไปใช้ในทางด้านอุตสาหกรรมแขนงต่าง ๆ
  CH113(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมี 1 - หน่วย
(Chemistry Laboratory I)
-
  CH113(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมี 1 - หน่วย
(Chemistry Laboratory I)
-
  CH114(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฎิบัติการเคมี 2 หน่วย
(Chemistry Laboratory II)
  CH114(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฎิบัติการเคมี 2 หน่วย
(Chemistry Laboratory II)
  CH221
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 4 หน่วย
(Elementary Organic Chemistry)
เคมีของสารประกอบของธาตุคาร์บอน ปฏิกิริยาการเตรียมและสมบัติของสารประกอบของธาตุคาร์บอน
  CH221
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์เบื้องต้น 4 หน่วย
(Elementary Organic Chemistry)
เคมีของสารประกอบของธาตุคาร์บอน ปฏิกิริยาการเตรียมและสมบัติของสารประกอบของธาตุคาร์บอน
  CH221(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น หน่วย
(Elementary Experimental Organic Chemistry)
  CH221(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น หน่วย
(Elementary Experimental Organic Chemistry)
  CH222
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์ 1 4 หน่วย
(Organic Chemistry 1)
ศึกษาเกียวกับสารประกอบอะลิฟาติก และ Aromatic ความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับกลไกปฏิกิริยา
  CH222
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์ 1 4 หน่วย
(Organic Chemistry 1)
ศึกษาเกียวกับสารประกอบอะลิฟาติก และ Aromatic ความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับกลไกปฏิกิริยา
  CH222(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการอินทรีย์เคมี 1 - หน่วย
(Organic Chemistry Laboratory 1)
-
  CH222(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการอินทรีย์เคมี 1 - หน่วย
(Organic Chemistry Laboratory 1)
-
  CH233
อ่านกันเถอะ...
เคมีวิเคราะห์ 1 3 หน่วย
(Analytical Chemistry I)
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์โดยน้ำหนักและปริมาตรวิเคราะห์บื้องต้น
  CH233
อ่านกันเถอะ...
เคมีวิเคราะห์ 1 3 หน่วย
(Analytical Chemistry I)
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการวิเคราะห์โดยน้ำหนักและปริมาตรวิเคราะห์บื้องต้น
  CH233 (H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือเคมีวิเคราะห์ 1 - หน่วย
(Handbook of Analytical Chemistry 1)
-
  CH233 (H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือเคมีวิเคราะห์ 1 - หน่วย
(Handbook of Analytical Chemistry 1)
-
  CH234
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะห์ 2 หน่วย
(Analytical Chemistry Laboratory)
ปฏิบัติการทดลองวิเคราะห์หาปริมาตรด้วยวิธิวิเคราะห์หาปริมาณด้วยวิธีวิเคราะห์โดยน้ำหนัก และปริมาตรวิเคราะห์
  CH234
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะห์ 2 หน่วย
(Analytical Chemistry Laboratory)
ปฏิบัติการทดลองวิเคราะห์หาปริมาตรด้วยวิธิวิเคราะห์หาปริมาณด้วยวิธีวิเคราะห์โดยน้ำหนัก และปริมาตรวิเคราะห์
  CH243
อ่านกันเถอะ...
เคมีฟิสิกัล1 4 หน่วย
(Physical Chemistry I)
ศึกษาสมบัติของก๊าซ ของเหลว ของแข็ง และกฎต่าง ๆ ทางอุณหพลศาสตร์
  CH243
อ่านกันเถอะ...
เคมีฟิสิกัล1 4 หน่วย
(Physical Chemistry I)
ศึกษาสมบัติของก๊าซ ของเหลว ของแข็ง และกฎต่าง ๆ ทางอุณหพลศาสตร์
  CH243(51)
อ่านกันเถอะ...
เคมีฟิสิกัล 1 3 หน่วย
(PHYSYCAL CHEMISTRY 1)
ศึกษา สสาร โดยทั่วไปและสิ่งอื่นๆๆโดยทั่วไป
  CH243(51)
อ่านกันเถอะ...
เคมีฟิสิกัล 1 3 หน่วย
(PHYSYCAL CHEMISTRY 1)
ศึกษา สสาร โดยทั่วไปและสิ่งอื่นๆๆโดยทั่วไป
  CH243(H)
อ่านกันเถอะ...
ตำราปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1 - หน่วย
(Physical Chemistry1 (Lab))
-
  CH243(H)
อ่านกันเถอะ...
ตำราปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1 - หน่วย
(Physical Chemistry1 (Lab))
-
  CH313
อ่านกันเถอะ...
เคมีอนินทรีย์ 3 หน่วย
(Inorganic Chemistry)
ศึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และระบบของตารางธาตุ
  CH313
อ่านกันเถอะ...
เคมีอนินทรีย์ 3 หน่วย
(Inorganic Chemistry)
ศึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และระบบของตารางธาตุ
  CH313(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือภาษา R P G - หน่วย
(RPG (Hand Book))
-
  CH313(H)
อ่านกันเถอะ...
คู่มือภาษา R P G - หน่วย
(RPG (Hand Book))
-
  CH323
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์ 2 4 หน่วย
(Organic Chemistry II)
ศึกษาต่อจาก CH 222 โดยเน้นในเรื่องสเตอริโอเคมี หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับสเปกโตรสโคปิทางเคมีอินทรีย์
  CH323
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์ 2 4 หน่วย
(Organic Chemistry II)
ศึกษาต่อจาก CH 222 โดยเน้นในเรื่องสเตอริโอเคมี หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับสเปกโตรสโคปิทางเคมีอินทรีย์
  CH324
อ่านกันเถอะ...
อินทรีย์เคมี 3 3 หน่วย
(Organic Chemistry III)
ศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยาเฉพาะ ประเภทและโครงสร้าง1องสารประกอบอินทรีย์รวมทั้งสารจากธรรมชาติบางตัว สารประกอบชนิดเฮคเทอร์โรโซคลิก และสารประกอบอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
  CH324
อ่านกันเถอะ...
อินทรีย์เคมี 3 3 หน่วย
(Organic Chemistry III)
ศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยาเฉพาะ ประเภทและโครงสร้าง1องสารประกอบอินทรีย์รวมทั้งสารจากธรรมชาติบางตัว สารประกอบชนิดเฮคเทอร์โรโซคลิก และสารประกอบอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
  CH324(47)
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์ 3 3 หน่วย
(Organic Chemistry 3)
-
  CH324(47)
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์ 3 3 หน่วย
(Organic Chemistry 3)
-
  CH334
อ่านกันเถอะ...
เคมีวิเคราะห์ 2 3 หน่วย
(Analytical Chemistry II)
ศึกษาหลักการของเคมีวิเคราะห์โดยเน้นการวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า
  CH334
อ่านกันเถอะ...
เคมีวิเคราะห์ 2 3 หน่วย
(Analytical Chemistry II)
ศึกษาหลักการของเคมีวิเคราะห์โดยเน้นการวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า
  CH334(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 - หน่วย
(Analytical Chemistry Laboratory II)
-
  CH334(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 - หน่วย
(Analytical Chemistry Laboratory II)
-
  CH335
อ่านกันเถอะ...
เครื่องมือวิเคราะห์ 3 หน่วย
(Instrucment Methods of Analysis)
ศึกษาเกียวกับทฤษฎีและวิธีใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์
  CH335
อ่านกันเถอะ...
เครื่องมือวิเคราะห์ 3 หน่วย
(Instrucment Methods of Analysis)
ศึกษาเกียวกับทฤษฎีและวิธีใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์
  CH335 (H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ - หน่วย
(Laboratory Manual for Instrumental Methods of Analysis)
-
  CH335 (H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ - หน่วย
(Laboratory Manual for Instrumental Methods of Analysis)
-
  CH343
อ่านกันเถอะ...
เคมีฟิสิกัล 2 4 หน่วย
(Physical Chemistry II)
ศึกษาต่อเนื่องจาก CH 243 โดยเน้นเรื่องสมดุลเคมี เคมีไฟฟ้า จลศาสตร์เคมี และเคมีควอนตัมเบื้องต้น
  CH343
อ่านกันเถอะ...
เคมีฟิสิกัล 2 4 หน่วย
(Physical Chemistry II)
ศึกษาต่อเนื่องจาก CH 243 โดยเน้นเรื่องสมดุลเคมี เคมีไฟฟ้า จลศาสตร์เคมี และเคมีควอนตัมเบื้องต้น
  CH343(47057)
อ่านกันเถอะ...
เคมีฟิสิกัล 2 4 หน่วย
(Physical Chemistry 2)
-
  CH343(47057)
อ่านกันเถอะ...
เคมีฟิสิกัล 2 4 หน่วย
(Physical Chemistry 2)
-
  CH343(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 2 - หน่วย
(Elementary Organic Chemistry 2)
-
  CH343(H)
อ่านกันเถอะ...
ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 2 - หน่วย
(Elementary Organic Chemistry 2)
-
  CH351(42)
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมี 1 - หน่วย
(Biochemistry 1)
-
  CH351(42)
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมี 1 - หน่วย
(Biochemistry 1)
-
  CH351(43)
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมีเบื้องต้น - หน่วย
(Basic Biochemistry)
-
  CH351(43)
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมีเบื้องต้น - หน่วย
(Basic Biochemistry)
-
  CH352
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมี 2 4 หน่วย
(Biochemistry II)
ศึกษาเกี่ยวกับเมตาบอลิซึม เอ็นไซม์ การแสดงออกของยีน และโภชนาการเบื้องต้น
  CH352
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมี 2 4 หน่วย
(Biochemistry II)
ศึกษาเกี่ยวกับเมตาบอลิซึม เอ็นไซม์ การแสดงออกของยีน และโภชนาการเบื้องต้น
  CH352(47062)
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมี 2 4 หน่วย
(Biochemistry 2)
-
  CH352(47062)
อ่านกันเถอะ...
ชีวเคมี 2 4 หน่วย
(Biochemistry 2)
-
  CH414
อ่านกันเถอะ...
เคมีอนินทรีย์ชั้นสูง 3 หน่วย
(Avanced Inorganic Chemistry)
ศึกษาเกี่ยวกับสูตรโครงสร้างและปฏิกิริยาของสารประกอบอนินทรีย์ และทฤษฎีของสารประกอบอนินทรีย์ รวมทั้งวิทยาการของวิชาเคมีอนินทรีย์ในปัจจุบัน
  CH414
อ่านกันเถอะ...
เคมีอนินทรีย์ชั้นสูง 3 หน่วย
(Avanced Inorganic Chemistry)
ศึกษาเกี่ยวกับสูตรโครงสร้างและปฏิกิริยาของสารประกอบอนินทรีย์ และทฤษฎีของสารประกอบอนินทรีย์ รวมทั้งวิทยาการของวิชาเคมีอนินทรีย์ในปัจจุบัน
  CH422
อ่านกันเถอะ...
อินทรีย์เคมีสังเคราะห์ 2 หน่วย
(Organic Sysnthesis)
ศึกษาการสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์บางชนิด
  CH422
อ่านกันเถอะ...
อินทรีย์เคมีสังเคราะห์ 2 หน่วย
(Organic Sysnthesis)
ศึกษาการสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์บางชนิด
  CH422(47)
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์สงเคราะห์ 3 หน่วย
(Organic Sysnthesis)
-
  CH422(47)
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์สงเคราะห์ 3 หน่วย
(Organic Sysnthesis)
-
  CH423
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 1 3 หน่วย
(Advanced Organic Chemistry I)
ศึกษาเกียวกับโฟโตเคมี ปฏิกิริยาเพอริไซคลิก การหากลไกของปฏิกิริยา และหัวข้ออื่น ที่เกี่ยวข้อง
  CH423
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 1 3 หน่วย
(Advanced Organic Chemistry I)
ศึกษาเกียวกับโฟโตเคมี ปฏิกิริยาเพอริไซคลิก การหากลไกของปฏิกิริยา และหัวข้ออื่น ที่เกี่ยวข้อง
  CH424
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 2 3 หน่วย
(Advanced Organic Chemistry II)
ศึกษากลไกและปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ที่สำคัญ แนวทางในการสังเคราะห์สารอินทรีย์โดยวิธีหาสารตั้งต้นที่เหมาะสม (Disconnection Approach)
  CH424
อ่านกันเถอะ...
เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 2 3 หน่วย
(Advanced Organic Chemistry II)
ศึกษากลไกและปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ที่สำคัญ แนวทางในการสังเคราะห์สารอินทรีย์โดยวิธีหาสารตั้งต้นที่เหมาะสม (Disconnection Approach)
  CH443
อ่านกันเถอะ...
เคมีฟิสิกกัล 3 3 หน่วย
(Physical Chemistry III)
ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับโครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอมและโมเลกุล และสเปคโตรสสโคปีของโมเลกุลเชิงเส้น
  CH443
อ่านกันเถอะ...
เคมีฟิสิกกัล 3 3 หน่วย
(Physical Chemistry III)
ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับโครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอมและโมเลกุล และสเปคโตรสสโคปีของโมเลกุลเชิงเส้น
  CH462
อ่านกันเถอะ...
ไฮโพลีเมอร์ 3 หน่วย
(High Polymers)
ขบวนการทำให้เกิดโพลิเมอร์ Free Radical และ Lonic Polmerization ความสำคัญของ Polymer ที่สำคัญบางชนิดในอุตสาหกรรม
  CH462
อ่านกันเถอะ...
ไฮโพลีเมอร์ 3 หน่วย
(High Polymers)
ขบวนการทำให้เกิดโพลิเมอร์ Free Radical และ Lonic Polmerization ความสำคัญของ Polymer ที่สำคัญบางชนิดในอุตสาหกรรม
  CH466
อ่านกันเถอะ...
เคมีทางอาหาร 3 หน่วย
(Food Chemistry)
ศึกษาส่วนประกอบทางเคมีของอาหารและวิธีการต่าง ๆ ในการวิเคราะห์อาหาร
  CH466
อ่านกันเถอะ...
เคมีทางอาหาร 3 หน่วย
(Food Chemistry)
ศึกษาส่วนประกอบทางเคมีของอาหารและวิธีการต่าง ๆ ในการวิเคราะห์อาหาร
  CH762
อ่านกันเถอะ...
การควบคุมมลพิษในสิ่งแวดล้อม 3 หน่วย
(Environmental Pollution Control)
  CH762
อ่านกันเถอะ...
การควบคุมมลพิษในสิ่งแวดล้อม 3 หน่วย
(Environmental Pollution Control)
  CHI2001
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีน3 3 หน่วย
(CHINESE3)
ภาษาจีน3
  CHI2001
อ่านกันเถอะ...
ภาษาจีน3 3 หน่วย
(CHINESE3)
ภาษาจีน3