รายวิชา CH443 เคมีฟิสิกกัล 3 (Physical Chemistry III)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ไฮโดรเจนอะตอม
  บทที่ 2 : ทฤษฎีเพอเทอเบซัน
  บทที่ 3 : โครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม
  บทที่ 4 : ทฤษฎีแวริเอชันและวิธีการฮาร์ทรี-ฟ็อกก์
  บทที่ 5 : โมเลกุลที่ประกอบด้วย 2 อะตอม
  บทที่ 6 : โมเลกุลแบบเชิงเส้นและแบบทำมุม
  บทที่ 7 : โครงสร้างสามเหลี่ยมบนระนาบและเทตราฮีดราล
  บทที่ 8 : พันธะในโมเลกุลอนินทรีย์
  บทที่ 9 : พันธะในโมเลกุลอนินทรีย์เชิงซ้อน
  บทที่10 : พันธะในโลหะ
  บทที่11 : หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสเปกโทรสโกปี
  บทที่12 : สเปกโทรสโกปีชนิดต่างๆ
  บรรณานุกรม :Reference
  ภาคผนวก : Supplement
  ดัชนี : Index
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ไฮโดรเจนอะตอม
  บทที่ 2 : ทฤษฎีเพอเทอเบซัน
  บทที่ 3 : โครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม
  บทที่ 4 : ทฤษฎีแวริเอชันและวิธีการฮาร์ทรี-ฟ็อกก์
  บทที่ 5 : โมเลกุลที่ประกอบด้วย 2 อะตอม
  บทที่ 6 : โมเลกุลแบบเชิงเส้นและแบบทำมุม
  บทที่ 7 : โครงสร้างสามเหลี่ยมบนระนาบและเทตราฮีดราล
  บทที่ 8 : พันธะในโมเลกุลอนินทรีย์
  บทที่ 9 : พันธะในโมเลกุลอนินทรีย์เชิงซ้อน
  บทที่10 : พันธะในโลหะ
  บทที่11 : หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสเปกโทรสโกปี
  บทที่12 : สเปกโทรสโกปีชนิดต่างๆ
  บรรณานุกรม :Reference
  ภาคผนวก : Supplement
  ดัชนี : Index