รายวิชา CH424 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 2 (Advanced Organic Chemistry II)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ออกซิเดชัน
  บทที่ 2 : รีดักชัน
  บทที่ 3 : ฮาโลจิเนชัน
  บทที่ 4 : อัลคิเลชันของคาร์บอน
  บทที่ 5 : อัลซิเลชันของคาร์บอน
  บทที่ 6 :ปฏิกิริยาในกลุ่มของอัลดอลคอนเดนเซชัน
  บทที่ 7 : การเขียนแบบสังเคราะห์สารอิทรีย์
  บทที่ 8 : เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท
  เอกสารอ้างอิง : Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ออกซิเดชัน
  บทที่ 2 : รีดักชัน
  บทที่ 3 : ฮาโลจิเนชัน
  บทที่ 4 : อัลคิเลชันของคาร์บอน
  บทที่ 5 : อัลซิเลชันของคาร์บอน
  บทที่ 6 :ปฏิกิริยาในกลุ่มของอัลดอลคอนเดนเซชัน
  บทที่ 7 : การเขียนแบบสังเคราะห์สารอิทรีย์
  บทที่ 8 : เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท
  เอกสารอ้างอิง : Reference