รายวิชา CH243(H) ตำราปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 1 (Physical Chemistry1 (Lab))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  บทที่ 1 : การหาน้ำหนักโมเลกุลโดยวิธีวิกเตอร์
  บทที่ 2 : โพลาริเมตรี
  บทที่ 3 : ความร้อนของสารละลาย
  บทที่ 4 : บอมบ์คาลอริมิเตอร์
  บทที่ 5 : ปริมาตรโมแลลบางส่วน
  บทที่ 6 : สมดุลวิวิธพันธุ์
  บทที่ 7 : การดูดซับจากสารละลาย
  บทที่ 8 : สมบัติคอลลิกเกตีฟของสารละลาย
  บทที่ 9 : การศึกษาวัฏภาคของระบบของเหลว
  บทที่ 10 : ทฤษฎีจลน์โมเลกุลของก๊าซ
  บทที่ 1 : การหาน้ำหนักโมเลกุลโดยวิธีวิกเตอร์
  บทที่ 2 : โพลาริเมตรี
  บทที่ 3 : ความร้อนของสารละลาย
  บทที่ 4 : บอมบ์คาลอริมิเตอร์
  บทที่ 5 : ปริมาตรโมแลลบางส่วน
  บทที่ 6 : สมดุลวิวิธพันธุ์
  บทที่ 7 : การดูดซับจากสารละลาย
  บทที่ 8 : สมบัติคอลลิกเกตีฟของสารละลาย
  บทที่ 9 : การศึกษาวัฏภาคของระบบของเหลว
  บทที่ 10 : ทฤษฎีจลน์โมเลกุลของก๊าซ