รายวิชา CH762 การควบคุมมลพิษในสิ่งแวดล้อม (Environmental Pollution Control)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : แนวคิดที่สำคัญทางเคมีสิ่งแวดล้อม
  บทที่ 2 : การวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม
  บทที่ 3 : พิษวิทยาทางสิ่งแวดล้อม
  บทที่ 4 : มลพิษทางน้ำ
  บทที่ 5 : มลพิษทางอากาศ
  บทที่ 6 : มลพิษในดิน
  บทที่ 7 : การควบคุมมลพิษและของเสียทางด้านนิติบัญญัติ
  บทที่ 8 : การจัดการของเสียอย่างมีระบบ : การบำบัดและการกำจัด
  บทที่ 9 : การลดของเสียในกระบวนการทางเคมี
  บทที่10 : การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่และการนำมาใช้อีก
  ภาคผนวก :Supplement1
  ภาคผนวก :Supplement2
  ภาคผนวก :Supplement3
  บรรณานุกรม :Reference
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : แนวคิดที่สำคัญทางเคมีสิ่งแวดล้อม
  บทที่ 2 : การวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม
  บทที่ 3 : พิษวิทยาทางสิ่งแวดล้อม
  บทที่ 4 : มลพิษทางน้ำ
  บทที่ 5 : มลพิษทางอากาศ
  บทที่ 6 : มลพิษในดิน
  บทที่ 7 : การควบคุมมลพิษและของเสียทางด้านนิติบัญญัติ
  บทที่ 8 : การจัดการของเสียอย่างมีระบบ : การบำบัดและการกำจัด
  บทที่ 9 : การลดของเสียในกระบวนการทางเคมี
  บทที่10 : การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่และการนำมาใช้อีก
  ภาคผนวก :Supplement1
  ภาคผนวก :Supplement2
  ภาคผนวก :Supplement3
  บรรณานุกรม :Reference