รายวิชา CH343(47057) เคมีฟิสิกัล 2 (Physical Chemistry 2)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
  บทที่2 : กลไกของกระบวนการปฐม
  บทที่3 : ปฎิกิริยาแบบต่าง ๆ
  บทที่4 : การนำไฟฟ้าของอิเล็กโตไลต์
  บทที่5 : สมดุลของอิออนและทฤษฎีกรด-เบส
  บทที่6 : เซลเคมีไฟฟ้า
  บทที่7 : กลศาสตร์คลาสสิกกับทฤษฎีควอมตัมเก่า
  บทที่8 : กลศาสตร์ควอนตัม
  บทที่9 : การประยุกต์ใช้กับระบบธรรมดา
  ภาคผนวก
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่1 : อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
  บทที่2 : กลไกของกระบวนการปฐม
  บทที่3 : ปฎิกิริยาแบบต่าง ๆ
  บทที่4 : การนำไฟฟ้าของอิเล็กโตไลต์
  บทที่5 : สมดุลของอิออนและทฤษฎีกรด-เบส
  บทที่6 : เซลเคมีไฟฟ้า
  บทที่7 : กลศาสตร์คลาสสิกกับทฤษฎีควอมตัมเก่า
  บทที่8 : กลศาสตร์ควอนตัม
  บทที่9 : การประยุกต์ใช้กับระบบธรรมดา
  ภาคผนวก