รายวิชา CH334(H) ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 (Analytical Chemistry Laboratory II)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์2
  บทที่ 3 : สารเคมีและการเตรียมสารละลาย
  บทที่ 4 : เคมีไฟฟ้า
  บทที่ 5 : วิธีโพเทนทิเมตริก
  บทที่ 6 : วิธีวัดการนำไฟฟ้า
  บทที่ 7 : วิธีวัดปริมาณไฟฟ้าคูลอมบ์
  บทที่ 8 : วิธีเลคโตรกราวิเมตริก
  บทที่ 9 : โพลาโรกราฟิ
  บทที่ 10 : แอมเปอร์โรเมตริกไตเตรชัน
  บทที่ 11 : การสกัดด้วยตัวทำละลาย
  บทที่ 12 : วิธีโครมาโตรกราฟี
  บทที่ 13 : วิธีการแลกเปลี่ยนอิออน
  บทที่ 14 : การติเตรตโดยใช้เครื่องมือติเตรตอัตโนมัติ
  บทที่ 15 : การใช้โปรแกรม Harvard graphicsสร้างกราฟ
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์2
  บทที่ 3 : สารเคมีและการเตรียมสารละลาย
  บทที่ 4 : เคมีไฟฟ้า
  บทที่ 5 : วิธีโพเทนทิเมตริก
  บทที่ 6 : วิธีวัดการนำไฟฟ้า
  บทที่ 7 : วิธีวัดปริมาณไฟฟ้าคูลอมบ์
  บทที่ 8 : วิธีเลคโตรกราวิเมตริก
  บทที่ 9 : โพลาโรกราฟิ
  บทที่ 10 : แอมเปอร์โรเมตริกไตเตรชัน
  บทที่ 11 : การสกัดด้วยตัวทำละลาย
  บทที่ 12 : วิธีโครมาโตรกราฟี
  บทที่ 13 : วิธีการแลกเปลี่ยนอิออน
  บทที่ 14 : การติเตรตโดยใช้เครื่องมือติเตรตอัตโนมัติ
  บทที่ 15 : การใช้โปรแกรม Harvard graphicsสร้างกราฟ