รายวิชา CH334 เคมีวิเคราะห์ 2 (Analytical Chemistry II)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  สารบัญ : Content
  คำนำ : Introduction
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  คำชี้แจงการใช้ตำราที่เรียนด้วยตัวเอง
  แบบประเมินผลก่อนเรียน
  ตอนที่ 1 : ทฤษฎีและพารามิตอร์พื้นฐานทางโครมาโทกราฟี
  ตอนที่ 2 : รูปแบบการแยกทางโครมาโกราฟี...
  ตอนที่ 3 : เครื่องมือโครมาโทกราฟี...
  ตอนที่ 4 : การวิเคราะห์ด้วยHPLCโครมาโทกราฟี...
  ตอนที่ 5 : อภิธานศัพท์เกี่ยวกับโครมาโทกราฟี...
  แบบประเมินผลหลังเรียน
  เฉลยแบประเมินผลก่อนและหลังเรียน
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม :Reference
  ปก
  สารบัญ : Content
  คำนำ : Introduction
  คำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนวิชา
  คำชี้แจงการใช้ตำราที่เรียนด้วยตัวเอง
  แบบประเมินผลก่อนเรียน
  ตอนที่ 1 : ทฤษฎีและพารามิตอร์พื้นฐานทางโครมาโทกราฟี
  ตอนที่ 2 : รูปแบบการแยกทางโครมาโกราฟี...
  ตอนที่ 3 : เครื่องมือโครมาโทกราฟี...
  ตอนที่ 4 : การวิเคราะห์ด้วยHPLCโครมาโทกราฟี...
  ตอนที่ 5 : อภิธานศัพท์เกี่ยวกับโครมาโทกราฟี...
  แบบประเมินผลหลังเรียน
  เฉลยแบประเมินผลก่อนและหลังเรียน
  ภาคผนวก : Supplement
  บรรณานุกรม :Reference