รายวิชา CH462 ไฮโพลีเมอร์ (High Polymers)
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโพลีเมอร์
  บทที่ 2 : โครงสร้างและสมบัติของโพลีเมอร์
  บทที่ 3 : น้ำหนักโมเลกุลของโพลีเมอร์
  บทที่ 4 : โพลีเมอไรเซซันแบบขั้นหรือแบบควบแน่น
  บทที่ 5 : โพลีเมอไรเซซันแบบลูกโซ่แรดดิคอล...
  บทที่ 6 : โพลีเมอไรเซชันแบบลูกโซ่อิออนิก...
  บทที่ 7 : โคโพลีเมอไรเวชัน
  บทที่ 8 : กระบวนการโพลีเมอไรเซชัน
  บทที่ 9 : การย่อยสลายและความเสถียรของโพลีเมอร์
  บทที่10 : โพลีเมอร์ประเภทเทอร์โมพลาสติก
  บทที่11 : โพลีเมอร์ประเภทเทอร์โมเซต
  ภาคผนวก : Supplement
  หนังสืออ้างอิง
  ปก
  คำนำ : Introduction
  สารบัญ : Content
  บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโพลีเมอร์
  บทที่ 2 : โครงสร้างและสมบัติของโพลีเมอร์
  บทที่ 3 : น้ำหนักโมเลกุลของโพลีเมอร์
  บทที่ 4 : โพลีเมอไรเซซันแบบขั้นหรือแบบควบแน่น
  บทที่ 5 : โพลีเมอไรเซซันแบบลูกโซ่แรดดิคอล...
  บทที่ 6 : โพลีเมอไรเซชันแบบลูกโซ่อิออนิก...
  บทที่ 7 : โคโพลีเมอไรเวชัน
  บทที่ 8 : กระบวนการโพลีเมอไรเซชัน
  บทที่ 9 : การย่อยสลายและความเสถียรของโพลีเมอร์
  บทที่10 : โพลีเมอร์ประเภทเทอร์โมพลาสติก
  บทที่11 : โพลีเมอร์ประเภทเทอร์โมเซต
  ภาคผนวก : Supplement
  หนังสืออ้างอิง