รายวิชา CH313(H) คู่มือภาษา R P G (RPG (Hand Book))
 
  * ในการอ่านตำราออนไลน์ท่านจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Adobe Reader Download Adobe Reader
  ถ้าท่านต้องการ ดาวน์โหลดตำรา กรุณา คลิกขวาที่ลิ้งค์รายชื่อแล้วเลือก Save Target As ...

  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : ปฎิกิริยาของธาตุทรานซิซันแถวแรก
  บทที่ 3 : การจัดตัวของอะตอมหรืออิออนในของแข็ง
  บทที่ 4 : การเตรียมและทดสอบสารประกอบโคออดิเนชั่นบางตัว
  บทที่ 5 : อินฟราเรดสเปคโตรสโคปีทางอนินทรีย์เคมี
  บทที่ 6 : การสังเคาะห์และการศึกษาสารประกอบเชิงซ้อน...
  บทที่ 7 : ปฏิกิริยาการแทนที่ของน้ำในอิออนสารประกอบ...
  บทที่ 8 : ไอโซเมอริซึมสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทรานซิซัน
  บทที่ 9 : สังเคราะห์และการศึกษาสเปคตราของสารประกอบเชิงซ้อน...
  บทที่ 10 : การหาส่วนประกอบของสารประกอบเชิงซ้อนในสารละลาย...
  บทที่ 11 : สถานะอกซิเดชั่น
  บทที่ 12 : การศึกษาความเสถียรของธาตุที่มีหลายสถานะออกซิเดชั่น
  บทที่ 13 : การเตรียมและคุณสมบัติของสารอินเอร์ฮาโลเจนบางตัว
  บทที่ 14 : ตัวทำละลายที่ไม่ใช่น้ำ
  บทที่ 15 : การวิเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนของไอร์ออน(III)ออซาเลท
  บทที่ 16 : การวิเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนเฮกซะแอมมีนนิกเกล(II)...
  บทที่ 17 : สมบัติความเป็นแม่เหล็กของสารเคมี
  บทที่ 18 : การเตรียมโปแตสเซียมเปอร์ออกโซไดซัลเฟตโดยขบวนการ...
  บทที่ 19 : การเตรียมการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารประกอบเชิงซ้อนโคบอล์ต(II)...
  บทที่ 1 : บทนำ
  บทที่ 2 : ปฎิกิริยาของธาตุทรานซิซันแถวแรก
  บทที่ 3 : การจัดตัวของอะตอมหรืออิออนในของแข็ง
  บทที่ 4 : การเตรียมและทดสอบสารประกอบโคออดิเนชั่นบางตัว
  บทที่ 5 : อินฟราเรดสเปคโตรสโคปีทางอนินทรีย์เคมี
  บทที่ 6 : การสังเคาะห์และการศึกษาสารประกอบเชิงซ้อน...
  บทที่ 7 : ปฏิกิริยาการแทนที่ของน้ำในอิออนสารประกอบ...
  บทที่ 8 : ไอโซเมอริซึมสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะทรานซิซัน
  บทที่ 9 : สังเคราะห์และการศึกษาสเปคตราของสารประกอบเชิงซ้อน...
  บทที่ 10 : การหาส่วนประกอบของสารประกอบเชิงซ้อนในสารละลาย...
  บทที่ 11 : สถานะอกซิเดชั่น
  บทที่ 12 : การศึกษาความเสถียรของธาตุที่มีหลายสถานะออกซิเดชั่น
  บทที่ 13 : การเตรียมและคุณสมบัติของสารอินเอร์ฮาโลเจนบางตัว
  บทที่ 14 : ตัวทำละลายที่ไม่ใช่น้ำ
  บทที่ 15 : การวิเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนของไอร์ออน(III)ออซาเลท
  บทที่ 16 : การวิเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนเฮกซะแอมมีนนิกเกล(II)...
  บทที่ 17 : สมบัติความเป็นแม่เหล็กของสารเคมี
  บทที่ 18 : การเตรียมโปแตสเซียมเปอร์ออกโซไดซัลเฟตโดยขบวนการ...
  บทที่ 19 : การเตรียมการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารประกอบเชิงซ้อนโคบอล์ต(II)...